Hlasování Zastupitelstva města Králíky

Měsíc: 2 | 1

Aktuální období: 2/2017

Hledaný text

zadejte alespoň 3 znaky
DatumPředmět hlasováníSchválenoPřílohy
2017-02-20 17:07:37ZM/2017/02/016: ZM schvaluje ověřovateli dnešního zápisu jednání Mgr. Miroslava Berana a Mgr. Karla Hlavu.Ano-
2017-02-20 17:08:35ZM/2017/02/017: ZM schvaluje program jednání ZM č. 02.Ano-
2017-02-20 17:15:35ZM/2017/02/018: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemku p. p. č. 3501 – orné půdy o výměře 1 185 m2 v k. ú. Králíky manželům SKRYTO Roučovým, SKRYTO bytem 561 61 Červená Voda SKRYTO a SKRYTO 561 69 Králíky SKRYTO.Ano-
2017-02-20 17:18:46ZM/2017/02/019: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemku p. p. č. 2472/1 – trvalého travního porostu o výměře 2 816 m2 v k. ú. Horní Lipka do podílového spoluvlastnictví, a to ideální 1/2 panu SKRYTO Bouškovi, SKRYTO a ideální 1/2 paní SKRYTO Brožovské, SKRYTO oba bytem SKRYTO 562 06 Ústí nad Orlicí SKRYTO. Ano-
2017-02-20 17:19:54ZM/2017/02/020: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemku p. p. č. 2472/2 – trvalého travního porostu o výměře 1 500 m2 v k. ú. Horní Lipka panu SKRYTO Kubíčkovi, SKRYTO Horní Morava SKRYTO 561 69 Králíky SKRYTO.Ano-
2017-02-20 17:25:41ZM/2017/02/021: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje převod pozemku p. p. č. 2283 – ostatní plochy o výměře 685 m2 v k. ú. Králíky od paní MUDr. SKRYTO Volákové, SKRYTO bytem SKRYTO 561 69 Králíky na město Králíky za kupní cenu ve výši 190.030 Kč. Zároveň schvaluje kupní smlouvu v předloženém znění. Ano-
2017-02-20 17:28:22ZM/2017/02/022: Zastupitelstvo města Králíky ruší usnesení č. ZM/2016/04/056 ze dne 09.05.2016.Ano-
2017-02-20 17:37:13ZM/2017/02/023: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje Pravidla pro nakládání s nemovitými věcmi ve vlastnictví města Králíky, spis. zn. PP/231/P/2017, v předloženém znění.Ano-
2017-02-20 17:40:19ZM/2017/02/024: ZM schvaluje Rozpočtový výhled Města Králíky na roky 2017 – 2019 v předloženém znění.Ano-
2017-02-20 18:22:06ZM/2017/02/025: ZM schvaluje rozpočet města Králíky pro rok 2017 takto: Celkové příjmy rozpočtu ve výši 90.509.760Kč Financování ve výši 13.270.613Kč Celkové zdroje ve výši 103.780.373Kč Běžné výdaje ve výši 76.124.873Kč Kapitálové výdaje ve výši 27.655.500Kč Celkové výdaje rozpočtu ve výši 103.780.373Kč Ano-
2017-02-20 18:22:35ZM/2017/02/026: ZM schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky v tabulkové části materiálu „Návrh rozpočtu města Králíky“Ano-
2017-02-20 18:23:13ZM/2017/02/027: ZM schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, příspěvků, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2017 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedeny v tabulkové části tohoto rozpočtu. Ano-
2017-02-20 18:24:11ZM/2017/02/028: ZM stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen jim stanovený objem běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu roku 2017. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách, včetně mzdových položek a včetně změn mezi položkami běžných a kapitálových výdajů a naopak, povoluje. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č.323/2002 Sb. je v kompetenci vedoucí finančního odboru.Ano-
2017-02-20 18:36:02ZM/2017/02/029: ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 11.12.2016 do 9.12.2017 v požadované výši 90.744 Kč, v předloženém znění.Ano-