Hlasování Zastupitelstva města Králíky

Měsíc: 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1

Aktuální období: 10/2017

Hledaný text

zadejte alespoň 3 znaky
DatumPředmět hlasováníSchválenoPřílohy
2017-10-09 17:05:02ZM/2017/08/122: ZM schvaluje ověřovateli dnešního zápisu jednání Mgr. Dušana Krabce a Ing. Karla Málka.Ano-
2017-10-09 17:05:41ZM/2017/08/123: ZM schvaluje program jednání ZM č. 08.Ano-
2017-10-09 17:17:27ZM/2017/08/124: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr směny pozemků p. p. č. 2107/2 – ostatní plochy včetně vstupního portálu a 2 kaplí, p. p. č. 2107/4 – ostatní plochy, p. p. č. 3732 – ostatní plochy, p. p. č. 3733 – ostatní plochy, p. p. č. 3734 – ostatní plochy včetně kaple, p. p. č. 3735 – ostatní plochy včetně kaple, p. p. č. 3736 – ostatní plochy včetně kaple a p. p. č. 3737 – ostatní plochy včetně kaple vše v k. ú. Králíky a p. p. č. 711 – ostatní plochy v k. ú. Dolní Hedeč o celkové výměře 14 031 m2 ve vlastnictví Biskupství královéhradeckého, IČO 00445134, sídlem Velké náměstí 34/44, 500 03 Hradec Králové, jež jsou součástí městské památkové zóny, za pozemky p. p. č. 670 – trvalý travní porost a p. p. č. 714 – neplodnou půdu o celkové výměře 17 466 m2 ve vlastnictví města Králíky, a to formou bezúplatného převodu, a ukládá záměr směny zveřejnit.Ano-
2017-10-09 17:48:39ZM/2017/08/125: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace, a. s., IČO 48173398, sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, nepeněžitým vkladem akcionářem městem Králíky, který je tvořen nemovitými věcmi, a to: - Vodovodem Červený Potok - Vodovodem Dolní Lipka - Vodovodem Prostřední Lipka - Vodovodem Dolní Hedeč - Vodovodem město Králíky - Vodovodem město Králíky II - Vodovodním přivaděčem Dolní Hedeč – Červený Potok - Technickou vybaveností Na Skřivánku Králíky - Stavbou vodojemu v k. ú. Dolní Hedeč - Pozemky p. p. č. 2072 v k. ú. Červený Potok, st. p. č. 1653 a p. p. č. 3754 v k. ú. Králíky, st. p. č. 189, p. p. č. 595/5, p. p. č. 595/6, p. p. č. 595/7, p. p. č. 595/18, p. p. č. 595/19 a p. p. č. 595/20 v k. ú. Dolní Hedeč a p. p. č. 3025 v k. ú. Králíky, se všemi jejich součástmi a příslušenstvími, popsanými ve znaleckém posudku č. 014-1556/2017 vypracovaným dne 20.09.2017 soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí Ing. Václavem Nádvorníkem z Vysokého Mýta, dle tohoto znaleckého posudku činí celková cena nemovitých věcí 74.341.000,00 Kč. Zároveň ZM ukládá záměr zveřejnit. Ano-
2017-10-09 18:10:59ZM/2017/08/126: ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 1.500.000,00 Kč se společností Ecce Dent s.r.o., v předloženém znění.Ano-
2017-10-09 19:17:18ZM/2017/08/127: ZM bere na vědomí dopis p. Jana Králíka ze dne 03.10.2017.Ano-