Hlasování Zastupitelstva města Králíky

Měsíc: 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1

Aktuální období: 7/2017

Hledaný text

zadejte alespoň 3 znaky
DatumPředmět hlasováníSchválenoPřílohy
2017-07-17 17:03:59ZM/2017/06/073: ZM schvaluje ověřovateli dnešního zápisu jednání pana Antonína Vyšohlída a Mgr. Miroslava Berana.Ano-
2017-07-17 17:05:32ZM/2017/06/074: ZM schvaluje program jednání ZM č. 06 s navrženou změnou.Ano-
2017-07-17 17:18:45ZM/2017/06/075: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej volné bytové jednotky č. 658/35 o velikosti 46,10 m2 ve IV. nadzemním podlaží bytového domu čp. 658 v k. ú. Králíky spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku st. p. č. 770/1 – zastavěné plochy a nádvoří v k. ú. Králíky ve výši 225/10000 paní SKRYTO Golianové, SKRYTO bytem SKRYTO 561 69 Králíky, SKRYTO.Ano-
2017-07-17 17:26:55ZM/2017/06/076: Zastupitelstvo města Králíky neschvaluje prodej pozemku p. p. č. 3512 – trvalého travního porostu o výměře 354 m2 v k. ú. Králíky.Ano-
2017-07-17 17:28:51ZM/2017/06/077: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemku p. p. č. 2404 – zahrady o výměře 776 m2 v k. ú. Červený Potok společnosti LeaseBack a. s., IČO 03459691, sídlem Příkop 383/6, 602 00 Brno-Zábrdovice SKRYTO. Ano-
2017-07-17 17:30:27ZM/2017/06/078: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 488 – zahrady o výměře 205 m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 90 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. Ano-
2017-07-17 17:33:38ZM/2017/06/079: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 2485 – trvalého travního porostu o výměře 3 314 m2 v k. ú. Horní Lipka za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 120 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. Ano-
2017-07-17 17:36:05ZM/2017/06/080: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr směny pozemku p. p. č. 3027 – trvalého travního porostu o výměře 672 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice, který je ve vlastnictví města Králíky, IČO 0279072, sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, za část pozemku p. p. č. 1382/2 – trvalého travního porostu o výměře 672 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice, který je ve vlastnictví pana SKRYTO Tutka, SKRYTO bytem SKRYTO 561 69 Králíky, za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem, a ukládá záměr směny zveřejnit.Ano-
2017-07-17 17:37:29ZM/2017/06/081: Zastupitelstvo města Králíky neschvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 2133 – trvalého travního porostu o výměře 2 471 m2 v k. ú. Červený Potok. Ano-
2017-07-17 17:39:21ZM/2017/06/082: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje nabytí majetku formou bezúplatného převodu pozemků p. p. č. 2203/6 – ostatní plochy o výměře 126 m2 a p. p. č. 2203/8 – ostatní plochy o výměře 100 m2 v k. ú. Králíky od Pardubického kraje, IČO 70892822, sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, a zároveň schvaluje darovací smlouvu č. S/OM/1561/17/BP v předloženém znění.Ano-
2017-07-17 17:42:40ZM/2017/06/083: ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku města Králíky č. 4/2017 (PP/245/V/2017) „O zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2005, O vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území města Králíky“. Ano-
2017-07-17 18:39:36ZM/2017/06/084: ZM schvaluje zařazení návrhů č. 1, 2, 3, 6, 7 a 8C předložených ve Stanovisku úřadu územního plánování k návrhu na pořízení změny v Územním plánu Králíky č.j. 8756/2017/OÚPSÚ/JKo, do procesu pořizování Změny č. 1 Územního plánu Králíky. Ano-
2017-07-17 18:40:37ZM/2017/06/085: ZM neschvaluje zařazení návrhů č. 4A, 4B, 5, 8A a 8B, předložených ve Stanovisku úřadu územního plánování k návrhu na pořízení změny v Územním plánu Králíky č.j. 8756/2017/OÚPSÚ/JKo, do procesu pořizování Změny č. 1 Územního plánu Králíky.Ano-
2017-07-17 19:10:06ZM/2017/06/086: ZM souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu 133530 – Podpora materiálně technické základny sportu za účelem financování výstavby umělé ledové plochy a schvaluje finanční spoluúčast města Králíky dle podmínek daného programu.Ano-
2017-07-17 19:13:47ZM/2017/06/087: ZM schvaluje příspěvek z Fondu památkové péče na akci „výměna oken v ulici Dlouhá č.p. 351, Králíky“ SKRYTO paní SKRYTO Kárníkové, bytem SKRYTO, 561 69 Králíky, a ukládá administrátorovi Fondu památkové péče zajistit nezbytné administrativní záležitosti spojené s výplatou příspěvku. Ano-
2017-07-17 19:14:36ZM/2017/06/088: ZM schvaluje příspěvek z Fondu památkové péče na akci „výměna oken v ulici Dlouhá č.p. 349, Králíky SKRYTO panu SKRYTO Štefanskému, bytem SKRYTO, 561 69 Králíky a ukládá administrátorovi Fondu památkové péče zajistit nezbytné administrativní záležitosti spojené s výplatou příspěvku. Ano-
2017-07-17 19:15:32ZM/2017/06/089: ZM schvaluje příspěvek z Fondu památkové péče na akci „výměna oken v ulici Valdštejnova č.p. 326, Králíky“ SKRYTO manželům SKRYTO Ostrodickým, bytem SKRYTO, 561 69 Králíky a ukládá administrátorovi Fondu památkové péče zajistit nezbytné administrativní záležitosti spojené s výplatou příspěvku. Ano-
2017-07-17 19:16:18ZM/2017/06/090: ZM schvaluje příspěvek z Fondu památkové péče na akci „výměna střešní krytiny v ulici 17. listopadu č.p. 44, Králíky“ SKRYTO panu SKRYTO Vaškovi, bytem SKRYTO, 561 69 Králíky a ukládá administrátorovi Fondu památkové péče zajistit nezbytné administrativní záležitosti spojené s výplatou příspěvku. Ano-