Hlasování Zastupitelstva města Králíky

Měsíc: 12 | 11

Aktuální období: 12/2006

Hledaný text

zadejte alespoň 3 znaky
DatumPředmět hlasováníSchválenoPřílohy
2006-12-11 17:08:27ZM/2006/12/221:ZM schvaluje ověřovateli dnešního zápisu jednání pana Juránka a p. Hejtmanského .Ano-
2006-12-11 17:10:47ZM/2006/12/222:ZM schvaluje program jednání ZM č. 12 s navrženou změnou.Ano-
2006-12-11 17:46:34ZM/2006/12/223: ZM schvaluje prodej bytových jednotek dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, oprávněným nájemcům: - manželům SKRYTO Walterovým, Králíky SKRYTO bytovou jednotku č. 25 a spoluvlastnický podíl ve výši 379/10000 na st.p.č. 258/1 a společných částech domu SKRYTO - paní SKRYTO Jansové, Králíky SKRYTO bytovou jednotku č. 11 a spoluvlastnický podíl ve výši 262/10000 na st.p.č. 258/1 a společných částech domu SKRYTO - manželům SKRYTO Petránkovým, Králíky SKRYTO bytovou jednotku č. 15 a spoluvlastnický podíl ve výši 362/10000 na st.p.č. 258/1 a společných částech domu SKRYTO - manželům SKRYTO Otevřelovým, Králíky SKRYTO bytovou jednotku č. 19 a spoluvlastnický podíl ve výši 405/10000 na st.p.č. 258/1 a společných částech domu SKRYTO. Ano-
2006-12-11 17:48:31ZM/2006/12/224:ZM schvaluje prodej pozemků p.p.č. 26/5, 28 a 1178/1 v k.ú. Heřmanice u Králík panu SKRYTO Holáskovi, SKRYTO, Praha 8 SKRYTO.Ano-
2006-12-11 17:49:57ZM/2006/12/225: ZM schvaluje prodej pozemků st.p.č. 20 a p.p.č. 65 v k.ú. Dolní Hedeč manželům SKRYTO Krpelánovým, Králíky SKRYTO.Ano-
2006-12-11 17:51:33ZM/2006/12/226:ZM schvaluje prodej pozemků p.p.č. 664, 716/1 a 716/2 v k.ú. Dolní Hedeč panu SKRYTO Podzimkovi, Dolní Hedeč SKRYTO.Ano-
2006-12-11 17:53:02ZM/2006/12/227: ZM schvaluje prodej pozemků p.p.č. 705/8 a 783/7 v k.ú. Dolní Hedeč panu SKRYTO Moravcovi, Šumperk SKRYTO.Ano-
2006-12-11 17:55:30ZM/2006/12/228:ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 97/15 v k.ú. Červený Potok manželům SKRYTO Tóthovým, Červený Potok SKRYTO.Ano-
2006-12-11 17:57:25ZM/2006/12/229: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 340/3 a 850/2 v k.ú. Červený Potok za kupní cenu 10,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit.Ano-
2006-12-11 18:00:57ZM/2006/12/230:ZM schvaluje úplatný převod pozemků ve zjednodušené evidenci st.č. (308/1) a (308/2) PK v k.ú. Králíky od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Město Králíky za kupní cenu v místě a čase obvyklou.Ano-
2006-12-11 18:02:44ZM/2006/12/231: ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.p.č. 1822/50 v k.ú. Králíky od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Město Králíky.Ano-
2006-12-11 18:06:21ZM/2006/12/232:ZM neschvaluje převod pozemků p.p.č. 3194, 3195, 3196, 3198 a 3199 vše v k.ú. Králíky na Město Králíky, resp. zúčastnit se dražby uvedených pozemků.Ano-
2006-12-11 18:22:51ZM/2006/12/233:ZM schvaluje, ve smyslu ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtová opatření číslo 10028, 10031, 10032, 10038, 24,143, 87 a 169, kterým se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích o částku 1.454.000 Kč. ZM schvaluje interní rozpočtové opatření na přesun prostředků v rámci schváleného rozpočtu a zvýšení rozpočtu příjmech a výdajích o 1.370.000 Kč. Příjmy po úpravě budou činit ……….. 100 658 520 Kč Výdaje po úpravě budou činit ………. 118 686 520 Kč Financování bude činit …….………… 18 028 000 Kč Ano-
2006-12-11 18:28:59ZM/2006/12/234:ZM schvaluje, ve smyslu ustanovení § 13 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, tato pravidla rozpočtového hospodaření města Králíky v době od 1.1.2007 do schválení rozpočtu města na rok 2007: 1. Z městského rozpočtu budou hrazeny běžné výdaje, související s plynulým provozem Městského úřadu, města a organizací městem založených či zřízených. 2. S výjimkou havarijních situací budou financovány pouze drobné akce oprav a údržby v jednotlivých případech nepřevyšující částku 40 000,- Kč a nedokončené smluvně sjednané akce oprav a údržby z roku 2006. 3. V případě nevyčerpání finančních prostředků v roce 2006 na výdaje schválené v rozpočtu města na rok 2006, mohou být tyto výdaje realizovány v roce 2007 do výše rozdílu schváleného rozpočtu a skutečného čerpání v roce 2006. 4. Rada města může na žádost statutárního orgánu města nebo statutárních orgánů organizací městem založených nebo zřízených udělit souhlas s realizací nové akce investičního nebo neinvestičního charakteru v hodnotě do 100.000,-Kč v jednotlivém případě. Suma takto realizovaných výdajů nesmí překročit 200.000,-Kč. 5. Kromě výše uvedených výdajů mohou být vynaloženy finanční prostředky na tyto účely: Evropský dům v Králíkách financované z úvěru. 6. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Ano-
2006-12-11 20:24:14ZM/2006/12/235:ZM uděluje souhlas jednateli společnosti Služby města Králíky s.r.o. panu Pavlu Morongovi s pořízením komunálního vozidla MITSUBISHI CANTER s nosičem nástaveb FORNAL a výměnné lisovací nástavby KOBIT PRESKO 8 v celkové hodnotě včetně DPH 1 933 463,--Kč + náklady spojené s leasingem. Ano-
2006-12-11 21:13:21ZM/2006/12/236:ZM schvaluje způsob organizačního zajištění pro poskytování sociálních služeb ve městě Králíky a integrovaných obcích formou využití stávající organizační složky „Dům s pečovatelskou službou“. ZM dále ukládá tajemníkovi MěÚ upravit zřizovací listinu organizační složky Dům s pečovatelskou službou ve smyslu nového zákona a předložit ji ke schválení ZM. ZM ukládá RM vyřešit otázku personálního zařazení Mgr. Hejkrlíka. Ano-
2006-12-11 21:16:30ZM/2006/12/237: ZM volí předsedou finančního výboru pana Mgr. Dušana Krabce.Ano-
2006-12-11 21:17:06ZM/2006/12/238:ZM volí předsedou kontrolního výboru pana Ing. Václava Kubína.Ano-
2006-12-11 21:24:08ZM/2006/12/239:ZM schvaluje darovací smlouvu mezi Městem Králíky a nadací Franz Jentschke, Nadace Hory Matky Boží (zastoupenou panem Venclem) a pověřuje starostku města podpisem smlouvy.Ano-
2006-12-11 21:28:28ZM/2006/12/240:ZM stanovuje počet členů osadních výborů v následujícím funkčním období (2006/ 2010) pro obce Dolní Boříkovice, Dolní Lipka, Heřmanice u Králík, Prostřední Lipka, Horní Lipka, Červený Potok a Dolní Hedeč, a to v počtu 3 členů.Ano-
2006-12-11 21:56:00ZM/2006/12/241:ZM schvaluje způsob provedení voleb uvedený v příloze č. 1 Pravidel pro zřizování a činnost osadních výborů v integrovaných obcích města.Ano-
2006-12-11 22:04:45ZM/2006/12/242: ZM schvaluje navržené změny v Pravidlech pro zřizování a činnost osadních výborů.Ano-
2006-12-11 22:06:11ZM/2006/12/243:ZM v souladu se schválenými Pravidly pro zřizování a činnost osadních výborů pověřuje RM přípravou a vykonáním voleb osadních výborů v integrovaných obcích města.Ano-
2006-12-11 22:17:01ZM/2006/12/244:ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Králíky č. 1/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2007.Ano-
2006-12-11 22:19:43ZM/2006/12/245: ZM schvaluje výši měsíční odměny pro neuvolněné členy RM a to od 15.11.2006 Mgr. Berkové, Ing. Tóthovi a MUDr. Rýcové ve výši 1.640,-Kč.Ano-
2006-12-11 22:22:41ZM/2006/12/246:ZM schvaluje výši měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva za výkon funkce předsedy výboru a to od 11.12.2006 panu Mgr. Krabcovi a panu Ing. Kubínovi výši 1.340,-Kč.Ano-