Hlasování Zastupitelstva města Králíky

Měsíc: 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1

Aktuální období: 12/2007

Hledaný text

zadejte alespoň 3 znaky
DatumPředmět hlasováníSchválenoPřílohy
2007-12-10 17:09:14ZM/2007/10/214:ZM schvaluje program jednání ZM č. 10. Ano-
2007-12-10 17:10:11ZM/2007/10/215:ZM schvaluje ověřovateli dnešního zápisu jednání MUDr. Rýcová a JUDr. Ježek. Ano-
2007-12-10 18:56:02ZM/2007/10/216:ZM odkládá rozhodnutí o záměrech umístění staveb větrných elektráren na katastru města Králíky a integrovaných obcí a ukládá RM zajistit soubor odborných otázek pro vypracování nabídek. Ano-
2007-12-10 18:58:21ZM/2007/10/217:ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 431 v k.ú. Červený Potok panu SKRYTO Benetinovi, Pardubice SKRYTO.Ano-
2007-12-10 19:04:55ZM/2007/10/218:ZM potvrzuje usnesení ZM/2007/08/160 ze dne 10.09.2007.Ano-
2007-12-10 19:17:30ZM/2007/10/219:ZM neschvaluje bezúplatný převod nemovitostí budovu čp. 130 na st.p.č. 398/1, čp. 368 na st.p.č. 398/2, budovy bez čp. nebo ev. na st.p.č. 400/2, 400/3, 400/6 a pozemků st.p.č. 398/1, 398/2, 400/4, 400/2, 400/6, 400/3, 400/5, p.p.č. 440, 453/1 vše v k.ú. Králíky na Pardubický kraj.Ano-
2007-12-10 19:22:22ZM/2007/10/220:ZM schvaluje aktualizaci usnesení ZM/2003/03/054 ze dne 11.03.2003 a schvaluje nákup nemovitosti – stodoly na st.p.č. 232 v k. ú. Prostřední Lipka od Mysliveckého sdružení Pod Klapáčem, Králíky za kupní cenu ve výši 50.000,-- Kč.Ano-
2007-12-10 19:24:19ZM/2007/10/221:ZM schvaluje vzdání se vlastnického práva k pozemku p.p.č. 116/2 v k.ú. Heřmanice u Králík, jelikož je pro Město Králíky nepotřebný, a soudní náklady na žalobu na určení vlastnictví by značně převýšily hodnotu pozemku.Ano-
2007-12-10 19:27:14ZM/2007/10/222:ZM ruší usnesení ZM/2006/05/107 ze dne 09.05.2006.Ano-
2007-12-10 19:50:48ZM/2007/10/223:ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů tato pravidla rozpočtového provizoria města Králíky na rok 2008: Rozpočtové hospodaření v době od prvního dne rozpočtového roku 2008 do doby schválení rozpočtu města na příslušný rok se řídí objemem příjmů a výdajů schváleného rozpočtu pro předchozí rok 2007. Výdaje rozpočtu se uvolňují do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v každém měsíci období rozpočtového provizoria. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.Ano-
2007-12-10 20:17:01ZM/2007/10/224:ZM schvaluje sloučení ZŠ ul. Moravská a ZŠ ul.5. května do jednoho subjektu s názvem Základní škola Králíky s účinnosti od 1.7.2008 a ukládá OŠKT a MO vypracovat zřizovací listinu nového subjektu a RM připravit dle vyhlášky č. 54/2005 Sb. výběrové řízení na ředitele.Ano-
2007-12-10 20:49:37ZM/2007/10/225: ZM schvaluje zřízení čtyřletého gymnázia při sloučené základní škole pod názvem „Základní škola a Gymnázium Králíky“ s účinnosti od 1.7.2009 a ukládá OŠKT zahájení procesu registrace dalšího vzdělávacího stupně.Ano-
2007-12-10 20:59:51ZM/2007/10/226: ZM nepovažuje za nutné doplňovat jednací řád ZM o navržený dodatek týkající se střetu zájmů členů RM a vedoucích úředníků městského úřadu. Navrhovaná úprava je dostatečně řešena zákonem č. 159/2006 Sb.. Ano-