Hlasování Zastupitelstva města Králíky

Měsíc: 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1

Aktuální období: 12/2008

Hledaný text

zadejte alespoň 3 znaky
DatumPředmět hlasováníSchválenoPřílohy
2008-12-06 17:08:27ZM/2008/10/147: ZM schvaluje program jednání ZM č. 10 s navrženými změnami.Ano-
2008-12-06 17:09:30ZM/2008/10/148: ZM schvaluje ověřovateli dnešního zápisu jednání Ing. Dostálka a Mgr. Berkovou. Ano-
2008-12-06 17:21:51ZM/2008/10/149: ZM schvaluje prodej bytové jednotky v bytového domě čp. 841, 842 a 843 v k.ú. Králíky, a to: - bytovou jednotku č. 842/1 a spoluvlastnický podíl ve výši 417/10000 na společných částech domu a na pozemcích st.p.č. 1362/1, st.p.č. 1362/2 a st.p.č. 1362/3 manželům SKRYTO Stolínovým, Králíky SKRYTO. Ano-
2008-12-06 17:23:29ZM/2008/10/150: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 187/2 v k.ú. Králíky paní SKRYTO Pírkové, Hradec Králové, SKRYTO.Ano-
2008-12-06 17:24:52ZM/2008/10/151: ZM schvaluje prodej pozemků st. p. č. 89 a 93 v k. ú. Dolní Lipka manželům SKRYTO Filipovým, Dolní Lipka SKRYTO.Ano-
2008-12-06 17:26:51ZM/2008/10/152: ZM schvaluje prodej pozemku p. p. č. 570/27 v k. ú. Králíky manželům SKRYTO Habasovým, Králíky SKRYTO.Ano-
2008-12-06 17:28:16ZM/2008/10/153: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 95/6 v k.ú. Králíky manželům SKRYTO Repovým, Králíky SKRYTO. Ano-
2008-12-06 17:29:30ZM/2008/10/154: ZM schvaluje prodej pozemku ve zjednodušené evidenci p.č. (321) GP v k.ú. Horní Lipka panu SKRYTO Švecovi, Heřmanice SKRYTO. Ano-
2008-12-06 17:33:34ZM/2008/10/155: ZM schvaluje dohodu o zrušení podílového spoluvlastnictví a vypořádání spoluvlastníků, na základě které se: a) Město Králíky stane výlučným vlastníkem pozemků p.p.č. 722, 726/1, 2125, 1608/21, 3050, 3136 vše v obci a k.ú. Králíky b) Obec Červená Voda stane výlučným vlastníkem pozemků p.p.č. 253/10, 255/2, 265, 267, 268, 330/4, 330/5, 332, 334/3, 334/6, 334/7, 335 a pozemků ve zjednodušené evidenci p.č. 266/1(EN), 253/1(GP), 255(GP), 266/1(GP) vše v obci Červená Voda a k.ú. Dolní Orlice. Rozdíl v ceně podílu nemovitostí, který se převádí do výlučného vlastnictví Města Králíky, a ceny podílu nemovitostí, který se převádí do výlučného vlastnictví Obce Červená Voda, a který činí 568.141,79 Kč, zaplatí Město Králíky. Ano-
2008-12-06 17:36:01ZM/2008/10/156: ZM schvaluje úplatný převod pozemku st. p. č. 78 a části pozemku p. p. č. 660/4 (pouze pruh za zadní stěnou zastávky) v k. ú. Dolní Lipka od Českých drah, a. s., Praha na Město Králíky za kupní cenu ve výši znaleckého posudku. Ano-
2008-12-06 17:37:22ZM/2008/10/157: ZM schvaluje úplatný převod pozemku st. p. č. 301 v k. ú. Dolní Boříkovice od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Město Králíky za kupní cenu v místě a čase obvyklou.Ano-
2008-12-06 17:40:33ZM/2008/10/158: ZM schvaluje znění Strategického plánu Leader Místní akční skupiny ORLICKO „Žijeme a chceme žít v pohraničí“. Ano-
2008-12-06 17:46:59ZM/2008/10/159: ZM schvaluje zrušení organizační složky „Přírodní muzeum Králická pevnostní oblast“ k 31.12.2008. Ano-
2008-12-06 17:54:02ZM/2008/10/160: ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, tato pravidla rozpočtového provizoria na rok 2009: Rozpočtové hospodaření v době od prvního dne rozpočtového roku 2009 do doby schválení rozpočtu města Králíky na příslušný rok se řídí objemem příjmů a výdajů schváleného rozpočtu pro předchozí rok 2008. Výdaje rozpočtu se uvolňují do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v každém měsíci období rozpočtového provizoria. Kromě výše uvedených výdajů mohou být vynaloženy finanční prostředky na výdaje spojené s dotacemi schválenými v roce 2008. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Ano-
2008-12-06 17:56:45ZM/2008/10/161: ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Králíky č. 2/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2009.Ano-
2008-12-06 18:39:49ZM/2008/10/162: ZM schvaluje vyloučení ploch pro sjezdové lyžování Rn-1, Rn-3, Rn-4, Rn-5 z návrhu územní plánu města Králíky a schvaluje ponechání plochy pro sjezdové lyžování Rn-2 v Dolní Hedeči v návrhu územního plánu města Králíky.Ano-
2008-12-06 18:42:32ZM/2008/10/163: ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku na projekt Sdružení obcí ORLICKO „Lyžařská běžecká oblast Buková Hora – Suchý vrch“ a pověřuje starostku jejím podpisem. Ano-
2008-12-06 18:47:07ZM/2008/10/164: ZM schvaluje dokument „Politika jakosti města Králíky“.Ano-