Hlasování Zastupitelstva města Králíky

Měsíc: 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1

Aktuální období: 12/2009

Hledaný text

zadejte alespoň 3 znaky
DatumPředmět hlasováníSchválenoPřílohy
2009-12-14 17:05:54ZM/2009/10/159:ZM schvaluje program jednání ZM č. 10.Ano-
2009-12-14 17:08:18ZM/2009/10/160:ZM schvaluje ověřovateli dnešního zápisu jednání Mgr. Jarmilu Berkovou a Vladimíra Hejtmanského. Ano-
2009-12-14 17:20:27ZM/2009/10/161: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 102 v k.ú. Prostřední Lipka manželům SKRYTO Indrovým, Hanušovice SKRYTO.Ano-
2009-12-14 17:21:50ZM/2009/10/162:ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 545 v k.ú. Dolní Hedeč paní SKRYTO Boháčové, Dolní Hedeč SKRYTO.Ano-
2009-12-14 17:23:38ZM/2009/10/163:ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 2085/8 v k.ú. Králíky za kupní cenu ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. Ano-
2009-12-14 17:31:42ZM/2009/10/164:ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3528, 3536, 3537, 3539, 3540, 3541, 3542, 3544 a 3545 vše v k.ú. Králíky k výstavbě RD za kupní cenu ve výši 450 Kč/m2 a ukládá záměr prodeje zveřejnit.Ano-
2009-12-14 17:33:23ZM/2009/10/165:ZM schvaluje v souvislosti s připravovanou stavbou „Cyklostezka Králíky - Červená Voda" změnu usnesení ZM/2009/09/155 ze dne 16.11.2009, a to: - nákup pozemku p.p.č. 1046/126 v k.ú. Králíky od manželů SKRYTO Krystkových, KrálíkySKRYTO. Ano-
2009-12-14 17:37:37ZM/2009/10/166:ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Králíky č. 5/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2010.Ano-
2009-12-14 17:47:44ZM/2009/10/167:ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, tato pravidla rozpočtového provizoria města Králíky pro rok 2010: 1. Rozpočtové hospodaření v době od prvního dne rozpočtového roku 2010 do doby schválení rozpočtu města na příslušný rok se řídí objemem příjmů a výdajů schváleného rozpočtu pro předchozí rok 2009. Výdaje rozpočtu se uvolňují do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v každém měsíci období rozpočtového provizoria. 2. Z městského rozpočtu budou hrazeny běžné výdaje, související s plynulým provozem Městského úřadu, města a organizací městem založených či zřízených. 3. S výjimkou havarijních situací budou financovány pouze drobné akce oprav a údržby v jednotlivých případech nepřevyšující částku 40 000,- Kč a nedokončené smluvně sjednané akce oprav a údržby z roku 2009. 4. U smluvně sjednaných akcí v případě nevyčerpání finančních prostředků v roce 2009 na výdaje schválené v rozpočtu města na rok 2009, mohou být tyto výdaje realizovány v roce 2010 do výše rozdílu schváleného rozpočtu a skutečného čerpání v roce 2009. 5. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Ano-
2009-12-14 17:53:21ZM/2009/10/168:ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na zajištění financování podílu žadatele projektu „Zvýšení turistické atraktivity Králické pevnostní oblasti – revitalizace tvrze Hůrka“, a to způsobilých i nezpůsobilých výdajů a pověřuje starostku jejím podpisem. Ano-
2009-12-14 18:14:07ZM/2009/10/169:ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písmeno f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích vzdání se práva a prominutí pohledávky za odběrateli města a zrušené příspěvkové organizace Technické služby Králíky ve výši 385.207,40 Kč.Ano-
2009-12-14 18:24:39ZM/2009/10/170:ZM bere na vědomí stížnost Mgr. Krabcové.Ano-
2009-12-14 18:30:47ZM/2009/10/171:ZM schvaluje smlouvu mezi městem Králíky a obcemi na území ORP Králíky o způsobu spolufinancování projektu „Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro území ORP Králíky.Ano-
2009-12-14 18:35:56ZM/2009/10/172:ZM souhlasí s výstavbou fotovoltaické elektrárny v k.ú. Králíky – průmyslová zóna. Ne-
2009-12-14 20:00:58ZM/2009/10/173:ZM bere na vědomí nabídku společností EKOLA České Libchavy s.r.o. a ukládá vedení města připravit na příští jednání zastupitestva vyjádření vedoucích odborů ke spolupráci se společností a vyjádření právníka města k možnému postupu při případném pronájmu společnosti. Ano-