Hlasování Zastupitelstva města Králíky

Měsíc: 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2

Aktuální období: 12/2010

Hledaný text

zadejte alespoň 3 znaky
DatumPředmět hlasováníSchválenoPřílohy
2010-12-13 17:06:32ZM/2010/09/149: ZM schvaluje program jednání ZM č. 09.Ano-
2010-12-13 17:08:19ZM/2010/09/150: ZM schvaluje ověřovateli dnešního zápisu jednání pana Hejtmanského a pana Mlynáře. Ano-
2010-12-13 17:54:15ZM/2010/09/151: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 570/30 v k.ú. Králíky manželům SKRYTO Špičkovým, Králíky SKRYTO. Ano-
2010-12-13 18:09:53ZM/2010/09/152: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 1822/52 v k.ú. Králíky manželům SKRYTO Marečkovým, Králíky SKRYTO. Ano-
2010-12-13 18:11:34ZM/2010/09/153: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 570/2 v k.ú. Králíky manželům SKRYTO Uhlířovým, Králíky SKRYTO.Ano-
2010-12-13 18:13:36ZM/2010/09/154: ZM schvaluje prodej pozemků p.p.č. 783/8, 792/8 a 792/9 a v k.ú. Dolní Hedeč, a to ideální 1/2 panu SKRYTO Viktorinovi, Ústí nad Orlicí SKRYTO a ideální 1/2 panu SKRYTO Viktorinovi, Ústí nad Orlicí SKRYTO. Ano-
2010-12-13 18:15:05ZM/2010/09/155: ZM schvaluje prodej pozemků p.p.č. 1012/1, 1539 a 1541/1 v k.ú. Dolní Boříkovice panu SKRYTO Diblíkovi, Králíky SKRYTO.Ano-
2010-12-13 18:29:45ZM/2010/09/156: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 226/6 v k.ú. Králíky za kupní cenu 100 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a p.p.č. 225/1 v k.ú. Králíky za kupní cenu 280 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit.Ano-
2010-12-13 18:31:42ZM/2010/09/157: ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 628/10 v k.ú. Králíky za kupní cenu 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit.Ano-
2010-12-13 18:34:45ZM/2010/09/158: ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 62/7 v k.ú. Králíky za kupní cenu 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit.Ano-
2010-12-13 18:40:47ZM/2010/09/159: ZM neschvaluje do doby převodu sousedního pozemku od PF ČR záměr prodeje pozemku p.p.č. 651/41 v k.ú. Králíky.Ano-
2010-12-13 18:46:19ZM/2010/09/160: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 646 v k.ú. Dolní Boříkovice za kupní cenu 30,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit.Ne-
2010-12-13 18:46:51ZM/2010/09/161: ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 646 v k.ú. Dolní Boříkovice.Ano-
2010-12-13 18:56:04ZM/2010/09/162: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 1540 v k.ú. Dolní Boříkovice za kupní cenu 50,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit.Ne-
2010-12-13 18:56:43ZM/2010/09/163: ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 1540 v k.ú. Dolní Boříkovice.Ano-
2010-12-13 19:07:41ZM/2010/09/164: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 257/2 v k.ú. Králíky za kupní cenu 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem + bezdůvodné obohacení za užívání pozemku za poslední 3 roky ve výši 522 Kč a ukládá záměr prodeje zveřejnit. Zároveň ZM doporučuje radě města zřídit věcné břemeno práva vstupu za účelem údržby opěrné zdi pro oprávněné město Králíky.Ano-
2010-12-13 19:08:19ZM/2010/09/165: ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 257/1 v k.ú. Králíky.Ano-
2010-12-13 19:15:18ZM/2010/09/166: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 3784 a části pozemku p.p.č. 3792 (při zachování pruhu o šíři 6 m) v k.ú. Králíky za kupní cenu 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit.Ano-
2010-12-13 19:18:40ZM/2010/09/167: ZM neschvaluje snížení kupní ceny u prodeje pozemku p.p.č. 177/1 v k.ú. Horní Lipka.Ano-
2010-12-13 19:21:52ZM/2010/09/168: ZM schvaluje zrušení usnesení ZM/2008/10/156 ze dne 08.12.2008 a schvaluje záměr směny pozemku p.p.č. 550/9 v k.ú. Dolní Lipka ve vlastnictví města Králíky za kupní cenu 170 Kč za pozemky st.p.č. 78 a p.p.č. 550/10 v k.ú. Dolní Lipka ve vlastnictví ČD, a.s., za kupní cenu 24.650 Kč, rozdíl kupní ceny ve výši 24.480 Kč uhradí město Králíky. Zároveň ZM ukládá záměr směny zveřejnit. Ano-
2010-12-13 19:23:57ZM/2010/09/169: ZM schvaluje dohodu o splácení dluhu mezi městem Králíky a paní Monikou Jílkovou, bytem Králíky, V Bytovkách čp. 662/3, a to pravidelnými minimálními měsíčními splátkami ve výši 500 Kč pod ztrátou výhody splátek.Ano-
2010-12-13 19:55:08ZM/2010/09/170: ZM neschvaluje pravidla: Nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví města Králíky v předloženém znění a ukládá majetkovému odboru předložit nový návrh pravidel upravený podle podnětů zastupitelů, které budou předány nejpozději do 7. 1. 2011.Ano-
2010-12-13 20:28:40ZM/2010/09/171: ZM, v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, schvaluje pravidla rozpočtového provizoria města Králíky pro rok 2011 v tomto znění: Rozpočtové hospodaření města Králíky v době od prvního dne rozpočtového roku 2011 do doby schválení rozpočtu města na příslušný rok se řídí objemem příjmů a výdajů schváleného rozpočtu pro předchozí rok 2010. Výdaje rozpočtu se uvolňují do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v každém měsíci období rozpočtového provizoria. Z městského rozpočtu budou hrazeny běžné výdaje, související s plynulým provozem městského úřadu, města a organizací městem založených či zřízených. S výjimkou havarijních situací budou financovány pouze drobné akce oprav a údržby v jednotlivých případech nepřevyšující částku 40 000,- Kč a nedokončené smluvně sjednané akce oprav a údržby z roku 2010. U smluvně sjednaných akcí v případě nevyčerpání finančních prostředků v roce 2010 na výdaje schválené v rozpočtu města na rok 2010, mohou být tyto výdaje realizovány v roce 2011 do výše rozdílu schváleného rozpočtu a skutečného čerpání v roce 2010. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.Ano-
2010-12-13 20:30:41ZM/2010/09/172: ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na sociální služby z rozpočtu Pardubického kraje a pověřuje starostku jejím podpisem.Ano-
2010-12-13 20:37:50ZM/2010/09/173: ZM volí předsedou finančního výboru pana Ing. Pavla Strnada.Ano-
2010-12-13 20:58:41ZM/2010/09/174: ZM schvaluje nevyplácení odměn neuvolněným členům RM a ZM, předsedům a členům výborů ZM a komisí RM.Ne-
2010-12-13 21:00:14ZM/2010/09/175: ZM schvaluje výši měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva za výkon funkce člena RM od 15.11.2010 panu Ing. Ladislavu Tóthovi, Janu Mlynářovi, Mgr. Vlastimilu Kubíčkovi ve výši 1.910,-Kč. Ano-
2010-12-13 21:03:20ZM/2010/09/176: ZM schvaluje výši měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva za výkon funkce předsedy výboru ZM nebo komise RM od zvolení do funkce na volební období 2010-2014 ve výši 1.560,-Kč. Ano-
2010-12-13 21:05:07ZM/2010/09/177: ZM schvaluje výši měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva za výkon funkce člena výboru ZM, komise RM nebo zvláštního orgánu od zvolení na volební období 2010-2014 ve výši 1.380,-Kč. Ano-
2010-12-13 21:10:25ZM/2010/09/178: ZM schvaluje měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva za výkon funkce zastupitele na volební období 2010-2014 ve výši 400,- Kč.Ne-
2010-12-13 22:29:42ZM/2010/09/179: ZM zastává názor, že odvolání jednatele společnosti Služby města Králíky s.r.o., který má současně postavení vedoucího manažera společnosti s označením funkce ředitel společnosti, učiněné Radou města Králíky rozhodnutím RM/2010/52/754 a RM 2010/52/755 ze dne 1.12.2010, je v rozporu s článkem VIII, odstavcem 6, stanov společnosti, které schválilo zastupitelstvo města 9.12.2003 usnesením ZM/2003/14/292 a jsou založeny ve sbírce listin u Obchodního rejstříku vedeným krajským soudem v Hradci Králové. Zastupitelstvo města představující za město Králíky jediného společníka uvedený akt odvolání jednatele společnosti valnou hromadou považuje za neplatný. ZM ukládá radě města, aby v rozhodování jediného společníka představovaného valnou hromadou společnosti striktně dodržovala její stanovy a bezodkladně zjednala nápravu.Ne-