Hlasování Zastupitelstva města Králíky

Měsíc: 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1

Aktuální období: 12/2012

Hledaný text

zadejte alespoň 3 znaky
DatumPředmět hlasováníSchválenoPřílohy
2012-12-10 17:05:15ZM/2012/09/215: ZM schvaluje ověřovateli dnešního zápisu jednání Ing. Strnada a pana Křivohlávka.Ano-
2012-12-10 17:06:00ZM/2012/09/216: ZM schvaluje program jednání ZM č. 09.Ano-
2012-12-10 17:12:04ZM/2012/09/217: ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 4/6 v bytovém domě čp. 4 na st.p.č. 234 a spoluvlastnického podílu ve výši 1358/10000 na společných částech domu a pozemku st.p.č. 234 vše v k.ú. Králíky manželům SKRYTO Kašparovým, SKRYTO Králíky SKRYTO.Ano-
2012-12-10 17:13:27ZM/2012/09/218: ZM schvaluje prodej nebytové jednotky č. 4/101 v bytovém domě čp. 4 na st.p.č. 234 a spoluvlastnického podílu ve výši 2257/10000 na společných částech domu a pozemku st.p.č. 234 vše v k.ú. Králíky panu SKRYTO Valentovi, SKRYTO Choceň SKRYTO.Ano-
2012-12-10 17:14:51ZM/2012/09/219: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 2579 – ostatní plocha o výměře 3228 m2 v k.ú. Horní Lipka panu SKRYTO Barnatovi, SKRYTO Králíky SKRYTO.Ano-
2012-12-10 17:18:02ZM/2012/09/220: ZM schvaluje směnu pozemku p.p.č. 2049 – ostatní plocha o výměře 390 m2 v k.ú. Červený Potok ve vlastnictví města Králíky v hodnotě 19.262 Kč za pozemky p.p.č. 628/1 – orná půda o výměře 124 m2, p.p.č. 640/2 – orná půda o výměře 100 m2, p.p.č. 628/49 – trvalý travní porost o výměře 82 m2, p.p.č. 628/58 – trvalý travní prost o výměře 11 m2, p.p.č. 628/68 – trvalý travní prost o výměře 51 m2 a p.p.č. 628/69 – trvalý travní prost o výměře 28 m2 v k.ú. Králíky ve vlastnictví pana SKRYTO Kubíčka, SKRYTO Praha 12 v hodnotě 19.290 Kč s tím, že rozdíl kupních cen ve výši 28 Kč se nebude hradit.Ano-
2012-12-10 17:19:41ZM/2012/09/221: ZM schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 2056 – ostatní plocha o výměře do cca 16 m2 v k.ú. Horní Lipka společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8 za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem. Zároveň do doby realizace umístění nové DTS schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Ano-
2012-12-10 17:22:07ZM/2012/09/222: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 2063/2 – ostatní plocha o výměře 226 m2 v k.ú. Králíky panu SKRYTO Mičkechovi, SKRYTO Králíky za kupní cenu 18.053 Kč. Ano-
2012-12-10 17:23:30ZM/2012/09/223: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 40/2 v k.ú. Dolní Boříkovice za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit.Ano-
2012-12-10 17:27:41ZM/2012/09/224: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků v lokalitě „Na Skřivánku“ určených k zástavbě RD: - p.p.č. 3492 trvalý travní porost o výměře 1323 m2 - p.p.č. 3493 orná půda o výměře 1003 m2 - p.p.č. 3494 orná půda o výměře 1003 m2 - p.p.č. 3495 orná půda o výměře 1014 m2 - p.p.č. 3498 orná půda o výměře 1056 m2 - p.p.č. 3499 orná půda o výměře 1185 m2 - p.p.č. 3500 orná půda o výměře 1185 m2 - p.p.č. 3501 orná půda o výměře 1185 m2 - p.p.č. 3529 orná půda o výměře 1041 m2 - p.p.č. 3530 orná půda o výměře 878 m2 - p.p.č. 3531 orná půda o výměře 981 m2 - p.p.č. 3532 orná půda o výměře 952 m2 - p.p.č. 3533 orná půda o výměře 906 m2 - p.p.č. 3534 orná půda o výměře 881 m2 - p.p.č. 3535 orná půda o výměře 976 m2 vše v k.ú. Králíky za kupní cenu ve výši 450 Kč/m2 (bez dalších nákladů) s bonifikací ve výši 100 Kč/m2 po uvedení stavby RD do užívání a přihlášení stavebníka RD k trvalému pobytu nejpozději do 4 let od podpisu kupní smlouvy s tím, že součástí této kupní ceny není příslušné technické zařízení na pozemku (napojovací body pro uložení měřících zařízení, připojovací poplatek) a ukládá záměr prodeje zveřejnit. Ano-
2012-12-10 17:29:42ZM/2012/09/225: ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 1177/6 – ostatní plocha o výměře 14 m2, p.p.č. 1177/7 – ostatní plocha o výměře 352 m2, p.p.č. 1251/1 – ostatní plocha o výměře 4365 m2 a p.p.č. 1251/4 – ostatní plocha o výměře 117 m2 vše v k.ú. Heřmanice u Králík od ČR – Pozemkového fondu ČR na město Králíky a to dle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 95/1999 Sb., v platném znění. Ano-
2012-12-10 17:32:48ZM/2012/09/226: ZM schvaluje použití níže uvedených sazeb v případech bezúplatně nabytých pozemků, kdy nelze převzít a navázat na výši ocenění v účetnictví účetní jednotky, která o tomto majetku naposledy účtovala. Současně ZM schvaluje použití těchto sazeb i při zjištěných inventarizačních přebytcích. Ustanovením těchto sazeb je dodržen účetní princip opatrnosti. Toto usnesení má platnost na dobu neurčitou, musí se však změnit při významné změně sazeb dle novelizace oceňovacích předpisů. ZM schvaluje použití jako ceny reprodukční vycházející z poslední platné oceňovací vyhlášky č. 3/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů: v k.ú. Králíky - zemědělské pozemky (orná půda, zahrada, trvalý travní porost) 2,68 Kč/m2 - lesní pozemky 3,80 Kč/m2 - lesní pozemky včetně porostů 60,80 Kč/m2 - zastavěné pozemky 61,39 Kč/m2 - ostatní plochy 61,39 Kč/m2. Ano-
2012-12-10 17:43:15ZM/2012/09/227: ZM schvaluje předložené úplné znění zřizovacích listin organizací: - Školní jídelna Králíky, Moravská 647 - Gymnázium a základní škola Králíky - Mateřská škola, Moravská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí - Mateřská škola, Pivovarská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí - Mateřská škola, Červený Potok, Králíky, okres Ústí nad Orlicí - Základní umělecká škola Králíky - Městská knihovna Králíky - Klub Na Střelnici - Městské muzeum Králíky a ukládá vedoucímu OŠKT zajistit nezbytné procesní kroky spojené s evidencí zřizovacích listin. Ano-
2012-12-10 17:58:26ZM/2012/09/228: ZM schvaluje Rozpočtový výhled na roky 2013 – 2017 v předloženém znění. Ano-
2012-12-10 21:17:34ZM/2012/09/229: ZM schvaluje rozpočet města Králíky pro rok 2013 takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši 79.840.000 Kč, financování ve výši -1.885.000 Kč, celkové zdroje rozpočtu ve výši 77.955.000 Kč, z toho běžné výdaje ve výši 65.057.000 Kč, investiční výdaje ve výši 12.898.000 Kč. Ano-
2012-12-10 21:33:35ZM/2012/09/230: ZM schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy v tabulkové části rozpočtu.Ano-
2012-12-10 21:34:46ZM/2012/09/231: ZM schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, příspěvků, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2013 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedeny v tabulkové části tohoto rozpočtu. Ano-
2012-12-10 21:46:32ZM/2012/09/232: ZM ukládá RM předložit na nejbližší jednání ZM přehled projektů jako podklad pro stanovení priorit investičních akcí a oprav.Ano-
2012-12-10 21:48:02ZM/2012/09/233: ZM ukládá RM připravit ve spolupráci s odborem VTS a sportovní komisí RM aktualizaci projektu na rekonstrukci tělocvičny čp. 488 v Králíkách. Ano-
2012-12-10 21:53:08ZM/2012/09/234: ZM schvaluje Společenskou smlouvu o založení veřejné obchodní společnosti EKO Králíky v.o.s.Ano-