Hlasování Zastupitelstva města Králíky

Měsíc: 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2

Aktuální období: 12/2013

Hledaný text

zadejte alespoň 3 znaky
DatumPředmět hlasováníSchválenoPřílohy
2013-12-16 17:06:08ZM/2013/09/118: ZM schvaluje ověřovateli dnešního zápisu jednání pana Vladimíra Hejtmanského a paní Ivu Musilovou .Ano-
2013-12-16 17:06:55ZM/2013/09/119: ZM schvaluje program jednání ZM č. 09.Ano-
2013-12-16 17:17:05ZM/2013/09/120: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej bytové jednotky č. 4/3 v nemovitosti č.p. 4 na st.p.č. 234 a spoluvlastnického podílu ve výši 1470/10000 na pozemku st.p.č. 234 a společných částech domu vše v k.ú. Králíky manželům SKRYTO Kašparovým, SKRYTO 561 69 Králíky SKRYTO.Ano-
2013-12-16 17:18:11ZM/2013/09/121: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemku st.p.č. 221 – zastavěné plochy o výměře 25 m2 v k.ú. Prostřední Lipka manželům SKRYTO Válkovým, SKRYTO 561 69 Králíky SKRYTO.Ano-
2013-12-16 17:19:20ZM/2013/09/122: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemku ve zjednodušené evidenci p.č. (870)GP o výměře 4 517 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice k zemědělskému hospodaření panu SKRYTO Bubákovi, SKRYTO 190 00 Praha 9 SKRYTO.Ano-
2013-12-16 17:20:38ZM/2013/09/123: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemků p.p.č. 270/3 – ostatní plochy o výměře 173 m2 a p.p.č. 280/4 – ostatní plochy o výměře 370 m2 v k.ú. Dolní Hedeč České republice - Katastrálnímu úřadu pro Pardubický kraj, IČO 00213721, Čechovo nábřeží 1791, 530 86 Pardubice za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 23.010 Kč.Ano-
2013-12-16 17:21:33ZM/2013/09/124: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemku p.p.č. 2072/34 – zahrady o výměře 74 m2 v k.ú. Králíky manželům SKRYTO Weiszovým, SKRYTO 561 69 Králíky SKRYTO.Ano-
2013-12-16 17:23:11ZM/2013/09/125: Zastupitelstvo města Králíky neschvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 465/2 – trvalý travní porost o výměře 266 m2, p.p.č. 466/1 – zahrada o výměře 18 m2, p.p.č. 466/7 – trvalý travní porost o výměře 183 m2 a p.p.č. 466/8 – trvalý travní porost o výměře 260 m2 v k.ú. Dolní Hedeč.Ano-
2013-12-16 17:29:59ZM/2013/09/126: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje stavby bez čp/če – garáže na st.p.č. 1157/1 a pozemku st.p.č. 1157/1 – zastavěné plochy o výměře 115 m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu ve výši 250.000 Kč s předkupním právem stávajícím nájemcům garážových stání a to do podílového spoluvlastnictví. Zároveň ZM schvaluje, že nepřijmou-li stávající nájemci nabídku převodu učiněnou městem do 3 měsíců ode dne, kdy jim byla doručena, budou nemovitosti, příp. spoluvlastnické podíly, nabídnuty k prodeji ostatním zájemcům. ZM ukládá záměr prodeje nemovitostí za těchto podmínek zveřejnit. Ano-
2013-12-16 17:35:05ZM/2013/09/127: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodloužení termínu zaplacení kupní ceny a podpisu kupní smlouvy na prodej pozemku p.p.č. 557/1 – trvalého travního porostu o výměře 690 m2 v k.ú. Dolní Hedeč panu SKRYTO Boháčovi, SKRYTO, 561 69 Králíky SKRYTO a to nejpozději do 31.05.2014.Ne-
2013-12-16 17:42:45ZM/2013/09/128: ZM schvaluje nákup části pozemku p.p.č. 1050 – zahrady o výměře cca 9 m2 v k.ú. Králíky a schvaluje smlouvu o budoucí kupní smlouvě, o vstupu na pozemek a souhlas s umístěním a provedením stavby „Chodník podél silnice I/43 Králíky – ul. Moravská“ s panem SKRYTO Šabatou, bytem SKRYTO 561 69 Králíky a to z důvodu budoucího majetkoprávního vypořádání stavby „Chodník podél silnice I/43 Králíky – ul. Moravská“.Ano-
2013-12-16 17:44:07ZM/2013/09/129: ZM schvaluje nákup části pozemku p.p.č. 1046/4 – ostatní plochu o výměře cca 4 m2 a schvaluje smlouvu o budoucí kupní smlouvě, o vstupu na pozemek a souhlas s umístěním a provedením stavby „Chodník podél silnice I/43 Králíky – ul. Moravská“ s manžely SKRYTO Springrovými, bytem SKRYTO 561 69 Králíky a to z důvodu budoucího majetkoprávního vypořádání stavby „Chodník podél silnice I/43 Králíky – ul. Moravská“.Ano-
2013-12-16 17:45:56ZM/2013/09/130: ZM schvaluje nákup části pozemků p.p.č. 1047/2 – zahrady o výměře cca 2 m2 a st.p.č. 668 – zastavěné plochy o výměře cca 5 m2 a schvaluje smlouvu o budoucí kupní smlouvě, o vstupu na pozemek a souhlas s umístěním a provedením stavby „Chodník podél silnice I/43 Králíky – ul. Moravská“ s paní SKRYTO Chladovou, bytem SKRYTO 16 000 Praha a paní SKRYTO Nezval, bytem SKRYTOWien A-1120, Rakousko a to z důvodu budoucího majetkoprávního vypořádání stavby „Chodník podél silnice I/43 Králíky – ul. Moravská“.Ano-
2013-12-16 17:49:24ZM/2013/09/131: ZM schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 149.220 Kč Sboru Jednoty bratrské na předfinancování projektu „Vybavení Centra pro všechny generace“. Ano-
2013-12-16 17:51:10ZM/2013/09/132: ZM schvaluje Rozpočtový výhled na roky 2014 – 2018 v předloženém znění. Ano-
2013-12-16 19:09:08ZM/2013/09/133: ZM Králíky neschvaluje návrh rozpočtu města pro rok 2014 v předloženém znění.Ne-
2013-12-16 19:10:50ZM/2013/09/134: ZM schvaluje rozpočet města Králíky pro rok 2014 takto: Třída 1 – Daňové příjmy ve výši 53.847.000 Kč Třída 2 – Nedaňové příjmy ve výši 22.971.400 Kč Třída 3 – Kapitálové příjmy ve výši 2.640.000 Kč Třída 4 – Přijaté transfery ve výši 4.246.600 Kč Třída 5 – Běžné výdaje ve výši 69.585.000 Kč Třída 6 – Kapitálové výdaje ve výši 10.990.000 Kč Třída 8 – Financování ve výši -3.130.000 Kč Ano-
2013-12-16 19:11:44ZM/2013/09/135: ZM schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, příspěvků, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2014 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedeny v tabulkové části tohoto rozpočtu. Ano-
2013-12-16 19:47:37ZM/2013/09/136: Zastupitelstvo města Králíky zásadně nesouhlasí s připravovanými změnami organizace Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje.Ano-
2013-12-16 20:26:51ZM/2013/09/137: Zastupitelstvo města Králíky zásadně nesouhlasí s Rozhodnutím Rady Pardubického kraje o splynutí Středního odborného učiliště opravárenského Králíky se Střední školou obchodu, řemesel a služeb Žamberk a založením nové školy se sídlem v Žamberku, protože tento krok významně zjednoduší možnost zrušení školy v Králíkách.Ano-