Hlasování Zastupitelstva města Králíky

Měsíc: 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2

Aktuální období: 12/2014

Hledaný text

zadejte alespoň 3 znaky
DatumPředmět hlasováníSchválenoPřílohy
2014-12-08 17:03:16ZM/2014/07/100: ZM schvaluje ověřovateli dnešního zápisu jednání pana Antonína Vyšohlída a Mgr. Miroslava Berana.Ano-
2014-12-08 17:04:47ZM/2014/07/101: ZM schvaluje program jednání ZM č. 07.Ano-
2014-12-08 17:45:59ZM/2014/07/102: Zastupitelstvo města Králíky neschvaluje snížení kupní ceny za prodej části pozemku p.p.č. 1388/1 - trvalého travního porostu o výměře 73 m2 – část je označena jako díl "b" a části pozemku p.p.č. 1382/3 – trvalého travního porostu o výměře 7 m2 – část je značena jako díl "a" dle GP č. 286-98/2014 ze dne 21.08.2014 v k.ú. Dolní Boříkovice, které jsou zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí a které byly sloučeny do pozemkové parcely č. 1388/3 v k.ú. Dolní Boříkovice, manželům SKRYTO Kučerovým, SKRYTO, bytem SKRYTO 530 03 Pardubice a potvrzuje rozhodnutí ZM/2014/05/069 ze dne 08.09.2014. Ano-
2014-12-08 17:47:21ZM/2014/07/103: Zastupitelstvo města Králíky neschvaluje snížení kupní ceny za prodej pozemku p.p.č. 1390 - trvalého travního porostu o výměře 58 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice, který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, manželům SKRYTO Štouračovým, SKRYTO 634 00 Brno – Nový Lískovec a potvrzuje rozhodnutí ZM/2014/05/070 ze dne 08.09.2014.Ano-
2014-12-08 18:03:04ZM/2014/07/104: Zastupitelstvo města Králíky neschvaluje snížení kupní ceny za prodej pozemku p.p.č. 254 – ostatní plochy o výměře 216 m2 v k.ú. Králíky, který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, za kupní cenu ve výši 52.579 Kč a to do podílového spoluvlastnictví panu SKRYTO Zerzánovi, SKRYTO bytem SKRYTO 561 69 Králíky, paní SKRYTO Pospíšilové, SKRYTO bytem SKRYTO 561 69 Králíky, manželům SKRYTO Kašparovým, SKRYTO bytem SKRYTO 561 69 Králíky, paní SKRYTO Hešové, bytem SKRYTO 561 69 Králíky a slečně SKRYTO Černohousové, SKRYTO bytem SKRYTO 561 69 Králíky a potvrzuje rozhodnutí ZM/2014/05/071 ze dne 08.09.2014. Ano-
2014-12-08 18:05:00ZM/2014/07/105: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemků p.p.č. 458 – ostatní plochy o výměře 946 m2, p.p.č. 463/1 – ostatní plochy o výměře 490 m2, p.p.č. 463/4 – trvalého travního porostu o výměře 352 m2, p.p.č. 595/3 – ostatní plochy o výměře 400 m2 a p.p.č. 767/2 – ostatní plochy o výměře 510 m2 v k.ú. Dolní Hedeč, které jsou zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, společnosti Agrofruct a.s., IČO 47468181, se sídlem K Třešňovce 247, 533 75 Dolní Ředice SKRYTO.Ano-
2014-12-08 18:06:10ZM/2014/07/106: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemku st.p.č. 1639 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 9 m2 v k.ú. Králíky, který je evidován na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly SKRYTO.Ano-
2014-12-08 18:07:56ZM/2014/07/107: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemku st.p.č. 1685 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 5 m2 v k.ú. Králíky, který je evidován dle geometrického plánu č. 1460-102/2009 ze dne 10.02.2010 na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly za kupní cenu ve výši 2.420 Kč. Ano-
2014-12-08 18:08:56ZM/2014/07/108: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 2220 – ostatní plochy o výměře 36 m2 v k.ú. Horní Lipka, který je evidován na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. Ano-
2014-12-08 18:10:11ZM/2014/07/109: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemků st.p.č. 118/1 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 318 m2 a st.p.č. 118/2 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 78 m2 v k.ú. Dolní Hedeč, který je evidován na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. Ano-
2014-12-08 18:12:14ZM/2014/07/110: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 111/2 – vodní plochy o výměře 58 m2, p.p.č. 142/3 – vodní plochy o výměře 63 m2, p.p.č. 2065/2 – vodní plochy o výměře 12 m2, p.p.č. 2199/8 – vodní plochy o výměře 1 m2, p.p.č. 2199/9 – vodní plochy o výměře 3 m2 a p.p.č. 2199/10 – vodní plochy o výměře 32 m2 v k.ú. Králíky, které jsou evidovány na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. Ano-
2014-12-08 18:14:15ZM/2014/07/111: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 2256 – trvalého travního porostu o výměře cca 20 m2 v k.ú. Červený Potok, který je evidován na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 100 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit.Ano-
2014-12-08 18:16:41ZM/2014/07/112: Zastupitelstvo města Králíky neschvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 1526/1 – ostatní plochy o výměře 131 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice, který je evidován na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Ano-
2014-12-08 18:17:54ZM/2014/07/113: Zastupitelstvo města Králíky neschvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 2015 – trvalého travního porostu o výměře 8 334 m2 v k.ú. Horní Lipka, který je evidován na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Ano-
2014-12-08 18:18:57ZM/2014/07/114: Zastupitelstvo města Králíky neschvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 2022 – ostatní plochy o výměře 3 729 m2 v k.ú. Horní Lipka, který je evidován na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Ano-
2014-12-08 18:27:23ZM/2014/07/115: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje Plán společných zařízení pro Komplexní pozemkovou úpravu Prostřední Lipka v předloženém znění.Ano-
2014-12-08 18:28:13ZM/2014/07/116: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje Plán společných zařízení pro Komplexní pozemkovou úpravu Dolní Lipka v předloženém znění.Ano-
2014-12-08 18:35:40ZM/2014/07/117: Zastupitelstvo města Králíky neschvaluje prominutí dluhu SKRYTO společnosti PROKEN s.r.o., IČO 25279157, se sídlem Hluboká 264, 561 69 Králíky, který povinné vznikl v souvislosti s pronájmem prostor sloužících podnikání.Ano-
2014-12-08 18:37:07ZM/2014/07/118: Zastupitelstvo města Králíky neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 2015 – trvalého travního porostu o výměře cca 4 200 m2 a pozemku p.p.č. 2012 – ostatní plochy o výměře 194 m2 v k.ú. Horní Lipka, které jsou evidovány na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Ano-
2014-12-08 18:38:12ZM/2014/07/119: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prominutí dluhu SKRYTO u povinných – 1) SKRYTO Václavíka, SKRYTO, bytem SKRYTO, 561 69 Králíky, a 2) SKRYTO Kocandové SKRYTO, bytem SKRYTO, 561 69 Králíky, který jim vznikl v souvislosti s pronájmem městského bytu, a to pro neuhrazení nájemného a služeb spojených s užíváním bytu. Ano-
2014-12-08 18:48:51ZM/2014/07/120: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Králíky č. 4/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2015. Ano-
2014-12-08 18:51:42ZM/2014/07/121: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Králíky 5/2014 (PP/185/V/2014) „O zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj a jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu“.Ano-
2014-12-08 19:15:12ZM/2014/07/122: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje Zprávu o uplatňování územního plánu Králíky.Ano-
2014-12-08 19:18:32ZM/2014/07/123: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje Ing. Ladislava Tótha určeným zastupitelem pro projednávání Změny č. 1 územního plánu Králíky.Ano-
2014-12-08 19:24:17ZM/2014/07/124: ZM, v souladu s ustanovením § 13 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, schvaluje pravidla rozpočtového provizoria města Králíky pro rok 2015 v tomto znění: Rozpočtové hospodaření města Králíky v době od prvního dne rozpočtového roku 2015 do doby schválení rozpočtu města na příslušný rok se řídí objemem příjmů a výdajů schváleného rozpočtu pro předchozí rok 2014. Výdaje rozpočtu se uvolňují do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v každém měsíci období rozpočtového provizoria. Z městského rozpočtu budou hrazeny běžné výdaje, související s plynulým provozem městského úřadu, města a organizací městem založených či zřízených. S výjimkou havarijních situací budou financovány pouze drobné akce oprav a údržby v jednotlivých případech nepřevyšující částku 40 000 Kč a nedokončené smluvně sjednané akce oprav a údržby z roku 2014. U smluvně sjednaných akcí v případě nevyčerpání finančních prostředků v roce 2014 na výdaje schválené v rozpočtu města na rok 2014, mohou být tyto výdaje realizovány v roce 2015 do výše rozdílu schváleného rozpočtu a skutečného čerpání v roce 2014. Kromě výše uvedených výdajů mohou být finanční prostředky vynaloženy na výdaje spojené s realizací projektů a dotací schválených v roce 2014. Dále bude uskutečněn výdaj – dar Oblastní charitě Ústí nad Orlicí ve výši 30.000 Kč vyplývající z darovací smlouvy schválené usnesením Zastupitelstva města Králíky č. ZM/2014/05/082. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.Ano-
2014-12-08 19:25:44ZM/2014/07/125: ZM volí předsedou finančního výboru Ing. Václava Kubína.Ano-
2014-12-08 19:27:02ZM/2014/07/126: ZM volí členy finančního výboru Ing. Ladislava Dostálka a Ing. Karla Málka.Ano-
2014-12-08 19:28:56ZM/2014/07/127: ZM volí za členy kontrolního výboru paní Annu Kubíčkovou a pana Evžena Černého.Ano-
2014-12-08 19:34:44ZM/2014/07/128: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje výši měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva za výkon funkce člena RM od 09.12.2014 v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění, o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.Ano-
2014-12-08 19:35:27ZM/2014/07/129: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje výši měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva za výkon funkce předsedy výboru ZM nebo komise RM od 09.12.2014 v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění, o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.Ano-
2014-12-08 19:36:06ZM/2014/07/130: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje výši měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva za výkon funkce člena výboru ZM, komise RM nebo zvláštního orgánu od 09.12.2014 ve výši 500 Kč.Ano-
2014-12-08 19:58:16ZM/2014/07/131: Zastupitelstvo města Králíky ke smluvnímu vztahu, provedení a financování stavby - akce „Technická vybavenost Na Skřivánku - I. etapa“ bere na vědomí možnou neplatnost smlouvy o dílo č. 101 / 2008 ze dne 22.10.2008 a jejich dodatků ze dne 14.1.2010 a 17.3. 2011 a možné proplacení neprovedených prací a služeb.Ne-