Hlasování Zastupitelstva města Králíky

Měsíc: 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2

Aktuální období: 12/2015

Hledaný text

zadejte alespoň 3 znaky
DatumPředmět hlasováníSchválenoPřílohy
2015-12-14 17:08:35ZM/2015/09/127: ZM schvaluje ověřovateli dnešního zápisu jednání p. Antonína Vyšohlída a Mgr. Karla Hlavu.Ano-
2015-12-14 17:09:53ZM/2015/09/128: ZM schvaluje program jednání ZM č. 09.Ano-
2015-12-14 18:18:28ZM/2015/09/129: ZM v návaznosti na dubnové jednání zastupitelstva a na základě proběhlých jednání s Ministerstvem vnitra ČR, hejtmanem Pardubického kraje a občany města, vzhledem ke špatné komunikaci ze strany MV ČR a aktuální situaci ve městě Králíky vyzývá Ministerstvo vnitra ČR, aby ukončilo všechny kroky směřující ke zřízení tohoto zařízení v areálu bývalého výchovného ústavu v Králíkách. ZM i nadále trvá na svém zájmu o převod areálu do vlastnictví města.Ano-
2015-12-14 18:34:15ZM/2015/09/130: ZM ukládá RM zorganizovat v měsíci lednu 2016 anketu o záměru umístění pobytového zařízení pro žadatele o azyl v bývalém areálu výchovného ústavu a pro formulaci anketních otázek přizvat zástupce veřejnosti.Ano-
2015-12-14 18:43:37ZM/2015/09/131: ZM nesouhlasí, aby pozemky p.p.č. 581 – trvalý travní porost, p.p.č. 583/1 – trvalý travní porost, p.p.č. 583/2 – ostatní plocha a p.p.č. 585 – trvalý travní porost v k.ú. Heřmanice u Králík, které jsou evidovány na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, byly předmětem kompenzace územního dluhu ČR vůči Polské republice, a to z těchto důvodů: 1) zásady územního rozvoje Pardubického kraje a Územní plán Králíky vymezují na předmětných pozemcích územní systém ekologické stability – regionální biokoridor 829B s vloženým místním biocentrem LBC 20 2) vydáním těchto pozemků Polské republice by došlo k rozrušení celistvosti tohoto systému a vzhledem k odlišné legislativě se znemožní realizace výsadeb, které město Králíky hodlá v rámci připravované Komplexní pozemkové úpravy, resp. v rámci plánu společných zařízení realizovat, a tím by došlo k trvalému přerušení biokoridoru 3) současná státní hranice je vedena přirozeně po hřebeni mezi Jelením vrchem a Výčnělkem, změna této hranice by znamenala narušení integrity území 4) dojde k ohrožení zdrojů pitné vody, jelikož p.p.č. 585 v k.ú. Heřmanice u Králík je přirozenou zdrojnicí vod prameniště Heřmanického potoka; na pozemku se nachází evidovaný pramen (IČ 102020080005) 5) jedná se o plochy přiléhající k rekreační oblasti Dolní Morava, které jsou vhodné pro provozování menšinových sportů (lyžování ve volném terénu, běh na lyžích, horská cyklistika, orientační běh, turistika, atd.). Ano-
2015-12-14 18:45:41ZM/2015/09/132: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemku p.p.č. 2349 – trvalého travního porostu o výměře 980 m2 v k.ú. Horní Lipka, který je evidován na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, a to do podílového spoluvlastnictví: - ideální 1/2 paní SKRYTO Holcové, SKRYTO bytem SKRYTO 570 01 Litomyšl SKRYTO - ideální 1/2 panu SKRYTO Charouzovi, SKRYTO bytem SKRYTO 565 55 Hrušová SKRYTO. Ano-
2015-12-14 18:47:21ZM/2015/09/133: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemku p.p.č. 2129/1 – trvalého travního porostu o výměře 740 m2 v k.ú. Červený Potok, který je evidován na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, panu SKRYTO Plhákovi, SKRYTO bytem SKRYTO 561 51 Letohrad SKRYTO se závazkem převzetí práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti stavby č. IV-12-2013587/VB/1 uzavřené mezi městem Králíky a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Děčín. Ano-
2015-12-14 18:48:44ZM/2015/09/134: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. 285/1 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 202 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti čp. 109, a který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 569.000 Kč a ukládá záměr prodeje zveřejnit. Ano-
2015-12-14 18:50:43ZM/2015/09/135: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 2072/42 – ostatní plochy o výměře 285 m2 v k.ú. Králíky, který je evidován na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. Zároveň schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě spočívající v uložení vedení kanalizace a práva vstupu na pozemek za účelem zřízení, provozování a údržby zařízení na pozemku p.p.č. 2072/42 – ostatní plochy v k.ú. Králíky, který je evidován na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, pro oprávněné město Králíky, IČO 00279072, se sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, služebnost se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně.Ano-
2015-12-14 18:52:50ZM/2015/09/136: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 705/1 – trvalého travního porostu o výměře cca 64 m2 a části pozemku p.p.č. 705/3 – ostatní plochy o výměře cca 174 m2 v k.ú. Dolní Hedeč, které jsou evidovány na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. Zároveň schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti spočívající v trvalém umístění 3 kusů kontejnerů na tříděný odpad a práva vstupu k těmto kontejnerům na pozemku p.p.č. 705/3 – ostatní plochy v k.ú. Dolní Hedeč, který je evidován na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, pro oprávněné město Králíky, IČO 00279072, se sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, služebnost se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně.Ano-
2015-12-14 19:58:40ZM/2015/09/137: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. 770/1 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 625 m2 v k.ú. Králíky, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 658 v ul. V Bytovkách, a který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, a to formou bytového spoluvlastnictví dle § 1158 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za nabídkové kupní ceny ve výši 50 % z cen stanovených znaleckým posudkem a u nástavbových jednotek ve výši 47 % z cen stanovených znaleckým posudkem, a to v souladu s Čl. 5 odst. 4 Pravidel pro nakládání s nemovitými věcmi ve vlastnictví města Králíky a ukládá záměr prodeje zveřejnit. Ano-
2015-12-14 20:20:26ZM/2015/09/138: ZM neschvaluje uvolnění volného bytu č. 15 v čp. 658 v ulici V Bytovkách v Králíkách pro pronájem.Ano-
2015-12-14 20:29:24ZM/2015/09/139: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Králíky č. 7/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2016. Ano-
2015-12-14 20:35:52ZM/2015/09/140: ZM schvaluje Statut Fondu obnovy majetku města Králíky, Plán obnovy majetku města Králíky a Plán čerpání fondu obnovy majetku města Králíky pro rok 2016 v předloženém znění.Ano-
2015-12-14 20:39:15ZM/2015/09/141: ZM schvaluje příspěvek z Fondu památkové péče na akci „obnova uliční fasády“ ve výši 29.600 Kč Nele Borovičkové a ukládá odboru ŠKT zajistit nezbytné administrativní záležitosti spojené s výplatou příspěvku. Ano-
2015-12-14 20:41:46ZM/2015/09/142: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Školní jídelna Králíky s účinností od 01.01.2016 a vydává ji v plném znění. Ano-
2015-12-14 20:42:35ZM/2015/09/143: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Moravská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí s účinností od 01.01.2016 a vydává ji v plném znění. Ano-
2015-12-14 20:43:12ZM/2015/09/144: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Pivovarská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí s účinností od 01.01.2016 a vydává ji v plném znění. Ano-
2015-12-14 20:43:56ZM/2015/09/145: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Červený Potok, Králíky, okres Ústí nad Orlicí s účinností od 01.01.2016 a vydává ji v plném znění. Ano-
2015-12-14 20:44:34ZM/2015/09/146: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní umělecká škola Králíky s účinností od 01.01.2016 a vydává ji v plném znění. Ano-
2015-12-14 20:45:08ZM/2015/09/147: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Králíky s účinností od 01.01.2016 a vydává ji v plném znění. Ano-
2015-12-14 20:45:44ZM/2015/09/148: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna Králíky s účinností od 01.01.2016 a vydává ji v plném znění. Ano-
2015-12-14 20:46:25ZM/2015/09/149: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské muzeum Králíky s účinností od 01.01.2016 a vydává ji v plném znění. Ano-
2015-12-14 20:47:03ZM/2015/09/150: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Klub Na Střelnici s účinností od 01.01.2016 a vydává ji v plném znění. Ano-
2015-12-14 20:49:23ZM/2015/09/151: ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestičního příspěvku na pokrytí nákladů za trvalé odnětí půdy ze ZPF k projektu Cyklostezka Červená Voda – Králíky mezi Sdružením obcí ORLICKO a městem Králíky.Ano-
2015-12-14 21:25:06ZM/2015/09/152: ZM schvaluje rozpočet města Králíky pro rok 2016 takto: Celkové příjmy rozpočtu ve výši 92.881.460Kč Financování ve výši -2.076.355Kč Celkové zdroje ve výši 90.805.105Kč Běžné výdaje ve výši 73.236.967Kč Kapitálové výdaje ve výši 17.568.138Kč Celkové výdaje rozpočtu ve výši 90.805.105Kč. Ano-
2015-12-14 21:25:42ZM/2015/09/153: ZM schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky v tabulkové části materiálu „Návrh rozpočtu města Králíky“.Ano-
2015-12-14 21:26:27ZM/2015/09/154: ZM schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, příspěvků, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2016 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedeny v tabulkové části tohoto rozpočtu. Ano-
2015-12-14 21:27:31ZM/2015/09/155: ZM stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen jim stanovený objem běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu roku 2016. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách, včetně mzdových položek a včetně změn mezi položkami běžných a kapitálových výdajů a naopak, povoluje. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. je v kompetenci vedoucí finančního odboru.Ano-