Hlasování Zastupitelstva města Králíky

Měsíc: 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1

Aktuální období: 12/2016

Hledaný text

zadejte alespoň 3 znaky
DatumPředmět hlasováníSchválenoPřílohy
2016-12-12 17:04:17ZM/2016/09/163: ZM schvaluje ověřovateli dnešního zápisu jednání pana Davida Hrdu a Mgr. Dušana Krabce.Ano-
2016-12-12 17:05:27ZM/2016/09/164: ZM schvaluje program jednání ZM č. 09 s navrženou změnou.Ano-
2016-12-12 17:14:26ZM/2016/09/165: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje volných bytových jednotek ve IV. nadzemním podlaží bytového domu čp. 658 v k.ú. Králíky: - č. 658/28 o velikosti 32,10 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku st. p. č. 770/1 – zastavěné plochy a nádvoří v k. ú. Králíky ve výši 157/10000 za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 493.310 Kč - č. 658/35 o velikosti 46,10 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku st. p. č. 770/1 – zastavěné plochy a nádvoří v k. ú. Králíky ve výši 225/10000 za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 600.000 Kč - č. 658/36 o velikosti 32,00 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku st. p. č. 770/1 – zastavěné plochy a nádvoří v k. ú. Králíky ve výši 156/10000 za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 480.610 Kč - č. 658/39 o velikosti 34,70 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku st. p. č. 770/1 – zastavěné plochy a nádvoří v k. ú. Králíky ve výši 169/10000 za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 539.430 Kč a uložení záměry prodejů zveřejnit do doby přihlášení prvního zájemce, nejdéle však do 31.03.2017. Ano-
2016-12-12 17:15:40ZM/2016/09/166: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej volné bytové jednotky č. 658/38 o velikosti 50,90 m2 ve IV. nadzemním podlaží bytového domu čp. 658 v k. ú. Králíky spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku st. p. č. 770/1 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Králíky ve výši 249/10000 panu SKRYTO Zatloukalovi, SKRYTO bytem SKRYTO 561 69 Králíky SKRYTO.Ano-
2016-12-12 17:16:45ZM/2016/09/167: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 3132 – trvalého travního porostu o výměře 501 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 100 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. Ano-
2016-12-12 17:18:56ZM/2016/09/168: Zastupitelstvo města Králíky ruší usnesení č. ZM/2016/04/057 ze dne 09.05.2016 a zároveň schvaluje záměr prodeje pozemků p. p. č. 2472/1 – trvalého travního porostu o výměře 2 816 m2 a p. p. č. 2472/2 – trvalého travního porostu o výměře 1 500 m2 v k. ú. Horní Lipka za účelem realizace stavby pro bydlení – venkovského typu za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 100 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit.Ano-
2016-12-12 17:24:21ZM/2016/09/169: ZM, v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, schvaluje pravidla rozpočtového provizoria města Králíky pro rok 2017 v tomto znění: Rozpočtové hospodaření města Králíky v době od prvního dne rozpočtového roku 2017 do doby schválení rozpočtu města na příslušný rok se řídí objemem příjmů a výdajů schváleného rozpočtu pro předchozí rok 2016. Výdaje rozpočtu se uvolňují do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v každém měsíci období rozpočtového provizoria. Z městského rozpočtu budou hrazeny běžné výdaje, související s plynulým provozem městského úřadu, města a organizací městem založených či zřízených. S výjimkou havarijních situací budou financovány pouze drobné akce oprav a údržby v jednotlivých případech nepřevyšující částku 40.000 Kč a nedokončené smluvně sjednané akce oprav a údržby z roku 2016. Dále budou z rozpočtu hrazeny kapitálové výdaje na nedokončené smluvně sjednané investiční akce z roku 2016. U smluvně sjednaných akcí v případě nevyčerpání finančních prostředků v roce 2016 na výdaje schválené v rozpočtu města na rok 2016, mohou být tyto výdaje realizovány v roce 2017 do výše rozdílu schváleného rozpočtu a skutečného čerpání v roce 2016. Kromě výše uvedených výdajů mohou být finanční prostředky vynaloženy na výdaje spojené s realizací projektů a dotací schválených v roce 2016. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.Ano-
2016-12-12 17:30:08ZM/2016/09/170: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Králíky č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.Ano-
2016-12-12 17:36:18ZM/2016/09/171: ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 11.12.2016 do 09.12.2017 v požadované výši 90.877 Kč, v předloženém znění.Ano-
2016-12-12 17:36:55ZM/2016/09/172: ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 11.12.2016 do 09.12.2017 v požadované výši 104.918 Kč, v předloženém znění.Ano-
2016-12-12 17:40:04ZM/2016/09/173: Zastupitelstvo města souhlasí se způsobem spolufinancování daru Oblastní charitě v Ústí nad Orlicí a schvaluje Smlouvu o spolufinancování příspěvku na podporu sociální služby – sociální poradenství ve městě Králíky v roce 2017 mezi městem Králíky a obcemi Červená Voda, Dolní Morava, Lichkov a Mladkov.Ano-
2016-12-12 18:13:33ZM/2016/09/174: ZM bere na vědomí výsledek místního referenda k otázce „Souhlasíte s tím, aby v areálu bývalého Dětského výchovného ústavu v Králíkách zřídilo Ministerstvo spravedlnosti ČR ženskou věznici s dohledem?“ a pověřuje starostku k dalšímu jednání s ministerstvem spravedlnosti ve smyslu výsledků referenda.Ano-