Hlasování Zastupitelstva města Králíky

Měsíc: 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1

Aktuální období: 12/2017

Hledaný text

zadejte alespoň 3 znaky
DatumPředmět hlasováníSchválenoPřílohy
2017-12-11 17:07:58ZM/2017/09/128: ZM schvaluje ověřovateli dnešního zápisu jednání Ing. Pavla Strnada a Mgr. Jiřího Švandu.Ano-
2017-12-11 17:09:19ZM/2017/09/129: ZM schvaluje program jednání ZM č. 09 s navrženými změnami. Ano-
2017-12-11 18:12:04ZM/2017/09/130: Zastupitelstvo města Králíky projednalo a schvaluje nepeněžitý vklad, převod nemovitého infrastrukturního majetku – liniových staveb vodního díla, které slouží jako vodovod pro veřejnou potřebu k zásobování obyvatel v příslušném katastrálním území pitnou vodou, a pozemků, a to formou nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., sídlem Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64, IČO 48173398, v tomto rozsahu: 1) Stavba vodního díla „Vodovod Červený Potok“ v k. ú. Červený Potok sestává z vodovodního řadu z trub PVC DN 100 v celkové délce 627 m, pořízeného v roce 1988, vodovodního řadu z trub PVC DN 100 v celkové délce 249 m, pořízeného v roce 1992, vodovodního řadu z trub PE DN 100 v celkové délce 105 m, pořízeného v roce 1988, vodovodního řadu z trub LT DN 100 v celkové délce 666 m, pořízeného v roce 1988, vodovodního řadu z trub PVC DN 80 v celkové délce 196 m, pořízeného v roce 1988, vodovodního řadu z trub ocelových DN 6/4” v celkové délce 56 m, pořízeného v roce 1988, pramenní jímky s jímacím zářezem, pořízené v roce 1920, jednokomorového vodojemu Červený Potok, pořízeného v roce 1920, přípojky elektro v celkové délce 291,80 m, se dvěma rozvaděči, pořízené v roce 2015. Stavba vodního díla „Vodovod Červený Potok“ je situována na pozemcích, označených jako pozemková parcela č.: 2046, 2044, 2028, 2026, 2023, 2021, 2109, 2059, 2474, 2073, 2054, 2060, 2048, 2056, 2076, 2458, 2095, 2100, 2457, 2167, 2168, 2171, 2173, 2174, 2176, 2175, 2136, 2449, 2179, 2132, 2135, 2255, 2256/1, 2261, 2269, 2271, 2272, 2277, 2280, 2455, 2321, 2322, 2323, 2072. Na pozemku pozemková parcela č. 2072 (ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1131m2) v k. ú. Červený Potok, obec Králíky, jsou situovány inženýrské stavby vodního díla ”Vodovodu Červený Potok” (pramenní jímka s jímacím zářezem a jednokomorový vodojem), a dále je zde situována stavba technického vybavení s technologií úpravy vody, která je součástí inženýrské stavby vodního díla “Vodovodní přivaděč Dolní Hedeč – Červený Potok“. Objekty nepodléhají zápisu do katastru nemovitostí. Stavba vodního díla je specifikována v pasportu stavby „Vodovod Červený Potok“, který zpracoval Ing. Martin Jiruf, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, na základě osvědčení o autorizaci č. 27386 ze dne 29.6.2006, vydaného Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, zaměstnanec společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., v měsíci srpnu 2016 a ověření pasportu stavby vodního díla ”Vodovod Červený potok”, ze dne 19.12.2016, č.j. 5373/2016/OŽP/RU/3, které provedl Městský úřad Králíky, odbor životního prostředí. 2) Stavba vodního díla „Vodovod Dolní Lipka“ v k. ú. Dolní Lipka sestává z vodovodního řadu z trub LT DN 100 v celkové délce 1345 m, pořízeného v roce 1986. Stavba vodního díla „Vodovod Dolní Lipka“ je situována na pozemcích, označených jako pozemková parcela nebo stavební parcela č.: 1058, 1080/5, 1006, 1077, 1080/3, 1007, st. 11, 1054, 1022, 1144, 1181, 1143, 1009, 1004, 1225, 1133, 1063, 1243, 550/1, 546/2, 1298, 1036, 1037, 1117, 1168, 1167, 1032, 1254, 1049, 1251, 1200, 1197, 1201, 1230, 1231, 1199. Stavba vodního díla je specifikována v pasportu stavby „Vodovod Dolní Lipka“, který zpracoval Ing. Martin Jiruf, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, shora uvedený, v měsíci říjnu 2016 a ověření pasportu stavby vodního díla ”Vodovod Dolní Lipka”, ze dne 20.12.2016, č.j. 5375/2016/OŽP/RU/3, které provedl Městský úřad Králíky, odbor životního prostředí. 3) Stavba vodního díla „Vodovod Prostřední Lipka“ v k. ú. Prostřední Lipka sestává z vodovodního řadu z trub PE 2” v celkové délce 774 m, pořízeného v roce 1987, vodovodního řadu z trub PE 5/4” v celkové délce 289 m, pořízeného v roce 1987, vodovodního řadu z trub PE 1” v celkové délce 261 m, pořízeného v roce 1987, vodárenského vrtu PLH-2 včetně manipulační šachty nad záhlavím vrtu, pořízeného v roce 1997, manipulační šachty pro automatickou tlakovou stanici s tlakovými nádobami, pořízené v roce 1997 a přípojky elektro v celkové délce 500 m, se dvěma rozvaděči, pořízenými v roce 1997. Obě manipulační šachty jsou situovány na pozemku pozemková parcela č. 2405 v k. ú. Prostřední Lipka, který je ve vlastnictví jiného vlastníka, zapsaného na LV č. 393 pro obec Králíky a k. ú. Prostřední Lipka a není předmětem vnesení nepeněžitého vkladu. Manipulační šachty jsou technická zařízení, která provozně souvisí ve smyslu § 509 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s liniovou stavbou vodního díla „Vodovod Prostřední Lipka“. Nejsou součástí pozemku a nezapisují se do katastru nemovitostí ve smyslu zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů. Stavba vodního díla „Vodovod Prostřední Lipka“ je situována na pozemcích, označených jako pozemková parcela nebo stavební parcela č.: 2366, 2365, 2362, st. 203, 2356, 2371, 2350, 2351, 2352, 2343, 2320, 2325, 2318, 2293, 2290, 2269, 2244, 2321, 2315, 2328, 2339, 2342, 2326, 2270, 2252, st. 196, 2030, 2311, 2291, 2304, 2278, 2287, 2271/1, 2268, 2280, 2282, 2273, 2254, 2219, 2212, 2231, 2230, 2326, 2249, 2030, 2211, 2333, 2388, 2355. Stavba vodního díla je specifikována v pasportu stavby „Vodovod Prostřední Lipka“, který zpracoval Ing. Martin Jiruf, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, shora uvedený, v měsíci říjnu 2016 a ověření pasportu stavby vodního díla ”Vodovod Prostřední Lipka”, ze dne 19.12.2016, č.j. 5369/2016/OŽP/RU/3, které provedl Městský úřad Králíky, odbor životního prostředí. 4) Stavba vodního díla „Vodovod Dolní Hedeč“ v k. ú. Dolní Hedeč sestává z vodovodního řadu z trub PVC DN 100 v celkové délce 4 229 m, vodovodního řadu z trub PVC DN 80 v celkové délce 47 m, vodojemu Dolní Hedeč, přečerpávací stanice Jeřáb, přípojky elektro v celkové délce 1 088 m, se třemi rozvaděči a ovládacího kabelu mezi vodojemem a přečerpávací stanicí v celkové délce 517 m. Stavba vodního díla je užívána na základě dodatečného stavebního povolení na vodovod Králíky ”Dolní Hedeč” ze dne 07.06.1994, č.j. Vod/392/94/231-8/Pe-238, které vydal Okresní úřad Ústí nad Orlicí, referát životního prostředí, oznámení o zahájení kolaudačního řízení pro Vodovod ”Dolní Hedeč” ze dne 04.09.1995, č.j. Vod/1048/95/231-8/Fr, které vydal Okresní úřad Ústí nad Orlicí, referát životního prostředí a kolaudačního rozhodnutí pro stavbu vodního díla „Vodovod Dolní Hedeč“ ze dne 13.07.2017, č.j. 9112/2017/OŽP/RU/35, které vydal Městský úřad Králíky, odbor životního prostředí. Stavba technického vybavení (odradonovací stanice) je ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., a není předmětem vnesení nepeněžitého vkladu z vlastnictví města Králíky do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Pro stavbu vodního díla “Vodovod Dolní Hedeč“ bylo dodatečně vydáno kolaudační rozhodnutí ze dne 13.07.2017 pod č.j. 9112/2017/OŽP/RU/35, které vydal Městský úřad Králíky, odbor životního prostředí. Kolaudovaná stavba je situována na pozemcích, označených jako pozemková parcela nebo stavební parcela č.: 8, st. 1, 5/3, 5/1, 5/2, 743/3, 56/1, 70, st. 24, 720/1, 109, st. 29, 112, 790, 162, 164, 167, 172, 178, 177, 209, 208, 212, 255, 720/2, 252, 263/1, 736/2, 268/2, 738/1, 328, 790/1, 720/4, 332, 333, 360/2, 359/2, 359/1, 365, 366, 410, 741/2, 411, 413, 422, 424, 466/2, 767/4, 792/1, st. 89, 469, 472/1, 783/5, 705/1, 705/4, 792/2, 704/1, 704/7, 689/1, 717, 686/2, 470/1, 782/2, 473, 770/3, st. 98, 769, 492/10, 492/1, 770/6, 492/14, 485, 484, 483, 481/5, st. 160, 546, 545, 544/1, st. 159, 543/1, 770/1, 541/1, 565/1, 557/1, 770/1, 608/1, 776, 586/1, 569/1, 772/2, 772/1, 536/3, 536/5, 767/1, 595/1, 466/6, 466/8, 465/2, 428/5, 760/1, 428/4, 794, 108, 117/2, 471, 53, 595/5, 595/6, 595/7 (dle geometrického plánu č. 199-152/2017 nově vzniklé pozemky pozemkové parcely č. 595/18, 595/19, 595/20 a stavební parcela č. 189) v k. ú. Dolní Hedeč a pozemcích pozemkové parcely č. 2084/1, 3665, 534/1, 2215, 531/2, 546/1, 2085/6, 2222/2, 550, 2085/3, 3695, 585/4, 547/1, 3691, 3666 a 731 v k. ú. Králíky. Užívání stavby je uvažováno od roku 1997. Součástí stavby vodního díla je též stavba občanského vybavení – vodojem, která se nachází na stavební parcele č. 189 v k. ú. Dolní Hedeč a sestává z nadzemní stavby bez čp/če a podzemní stavby dvoukomorového vodojemu Dolní Hedeč o objemu 100 m3. Pozemek st. p. č. 189 o výměře 11 m2 (druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří) je předmětem vnesení nepeněžitého vkladu z vlastnictví města Králíky do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Předmětem vnesení nepeněžitého vkladu jsou dále tyto pozemky v k. ú. Dolní Hedeč: pozemkové parcely č. 595/5 o výměře 228 m2 (druh pozemku: orná půda), č. 595/6 o výměře 10 m2 (druh pozemku: orná půda), č. 595/7 o výměře 279 m2 (druh pozemku: orná půda), č. 595/18 o výměře 65 m2 (druh pozemku: trvalý travní porost), č. 595/19 o výměře 5 m2 (druh pozemku: orná půda) a č. 595/20 o výměře 2 m2 (druh pozemku: trvalý travní prost), které jsou užívány společně s pozemkem stavební parcelou č. 189 a budovou vodojemu bez čp/če. Součástí stavby vodního díla je též stavba technického vybavení, čerpací stanice Jeřáb, která je postavena na pozemku pozemkové parcele č. 604 v k. ú. Dolní Hedeč a sestává z nadzemní stavby obslužného objektu a podzemní stavby akumulační nádrže s armaturní šachtou. Pozemek je ve vlastnictví jiného vlastníka a není předmětem vnesení nepeněžitého vkladu z vlastnictví města Králíky do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Užívání stavby je uvažováno od roku 1995. Nad zemí se jedná o nepodsklepenou zděnou stavbu s jedním nadzemním podlažím a plochou střechou. Z vnitřního prostoru budovy je přístup po kovovém žebříku do prostoru armaturní šachty. Stavba akumulační nádrže a armaturní šachty pod čerpací stanicí na pozemku p. p. č. 604 v k. ú. Dolní Hedeč, obec Králíky, sestává z podzemní železobetonové nádrže, rozdělené na prostor akumulace vody a prostor armaturní šachty. Nad nádržemi je budova čerpací stanice. Jedná se o liniovou stavbu nádrže na pitnou vodu, která je součástí vodovodu pro veřejnou potřebu v k. ú. Dolní Hedeč. Stavba technického vybavení (čerpací stanice Jeřáb) se stavbou akumulační nádrže a armaturní šachty pod čerpací stanicí provozně souvisí ve smyslu § 509 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s liniovou stavbou vodního díla „Vodovod Dolní Hedeč“. Nejsou součástí pozemku a nezapisují se do katastru nemovitostí ve smyslu zák. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přípojka elektro kabel AL 50 mm2 (zemní kabel) v délce 1 088 m, kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2224, ovládací kabel mezi stavbami vodojemu a čerpací stanicí Al 25 mm2 (zemní kabel) v délce 517 m, kód klasifikace staveb děl CZ-CC 2224, skříň elektro zn. PRIS, o výměře 3 m2, výšky 1 590 mm nad povrchem pozemku o rozměrech 1 150 x 300 mm, kód klasifikace CZ-CC 2224 provozně souvisí ve smyslu § 509 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s liniovou stavbou vodního díla „Vodovod Dolní Hedeč“. Nejsou součástí pozemku a nezapisují se do katastru nemovitostí ve smyslu zák. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů. 5) Stavba vodního díla "Vodovod - Město Králíky" v k. ú. Králíky sestává z vodovodního řadu Za Hřbitovem z trub PE 6/4” v celkové délce 68 m, pořízeného v roce 2000, vodovodního řadu 5. května z trub LT DN 200 v celkové délce 481 m, pořízeného v roce 1981, vodovodního řadu U Penny z trub PVC DN 150 v celkové délce 212 m, pořízeného v roce 2009, vodovodního řadu Na Luhu z trub LT DN 150 v celkové délce 470 m, z trub LT DN 100 v celkové délce 40 m a z trub PVC DN 100 v celkové délce 527 m, pořízeného v roce 1973, vodovodního řadu Za Pilou z trub PVC DN 150 v celkové délce 630 m, pořízeného v roce 1975, a vodovodního řadu Pod Javorem z trub PVC DN 100 v celkové délce 1 038 m, pořízeného v roce 1975. Stavba vodního díla „Vodovod-Město Králíky“ je situována na pozemcích, označených jako pozemková parcela: - Za Hřbitovem č. 2158/2, 1297/3 - 5. května č. 2231/50, 2231/12, 2237, 2137/6, 1082/13, 1082/14, 1082/15, 2137/5 - U Penny č. 1082/12, 1082/11, 1071/22, 2137/6, 1071/1 - Na Luhu č. 1024/1, 2139/1, 2127/1, 1043/33, 1043/2, 1046/57, 318/12 - Pod Javorem č. 2074/8, 2074/36, 2222/2, 2072/5, 2084/1, 628/31, 492/10, 492/23, 492/8, 2092/3, 2092/5, 628/14, 2107/3 - Za Pilou č. 2074/8, 2084/3, 2074/7, 2074/10, 2222/2, 2072/28, 453/1, 2072/27. Stavba vodního díla je specifikována v pasportu stavby „Vodovod město Králíky“, který zpracoval Ing. Martin Jiruf, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, shora uvedený, v měsíci říjnu 2016 a ověření pasportu stavby vodního díla ”Vodovod město Králíky”, ze dne 5. 1. 2017, č.j. 204/2017/OŽP/RU, které provedl Městský úřad Králíky, odbor životního prostředí. S tímto vodním dílem funkčně souvisí pozemky stavební parcela č. 1653 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m2) a pozemková parcela č. 3754 (trvalý travní porost o výměře 497 m2) v k. ú. Králíky, obec Králíky, které jsou užívány pod společným oplocením se stavbou vodojemu Amálka. Vlastní stavba technického vybavení bez čp/če (vodojem Amálka), je ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., a není předmětem vnesení nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Dále je předmětem nepeněžitého vkladu pozemek pozemková parcela č. 3025 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3 607 m2), který je podle skutečného stavu užíván pod společným oplocením s pozemkem stavební parcelou č. 1038 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 89 m2), jehož součástí je stavba technického vybavení (čerpací stanice s vrtem K1). Pozemek st. p. č. 1038 a čerpací stanice jsou ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., a nejsou předmětem vnesení nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 6) Stavba vodního díla „Vodovod město Králíky II“ v k. ú. Králíky sestává z vodovodního řadu Za Pilou II z trub PVC DN 100 v celkové délce 609 m, pořízeného v roce 1975, vodovodního řadu Pod Javorem II z trub PVC DN 100 v celkové délce 324 m, z trub LT DN 100 v celkové délce 148 m, a z trub LT DN 80 v celkové délce 178 m, pořízeného v roce 1975. Stavba vodního díla je specifikována v pasportu stavby „Vodovod město Králíky II.“, který zpracoval Ing. Martin Jiruf, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, shora uvedený, v měsíci listopadu 2016 a ověření pasportu stavby vodního díla ”Vodovod město Králíky II.”, ze dne 13. 1. 2017, č.j. 567/2017/OŽP/RU, které provedl Městský úřad Králíky, odbor životního prostředí. 7) Stavba vodního díla “Vodovodní přivaděč Dolní Hedeč – Červený Potok“ v k. ú. Dolní Hedeč a v k. ú. Červený Potok sestává z vodovodního přivaděče z ocelolitinových trub DN 100 v celkové délce 3 450 m a technického objektu s technologií úpravy vody na pozemku pozemkové parcele č. 2072 v k. ú. Červený Potok. Stavba je užívána na základě kolaudačního souhlasu pro stavbu “Vodovodní přivaděč Dolní Hedeč – Červený Potok“ ze dne 14.12.2015, č.j. 5805/2015/ŽP/GS/4, který vydal Městský úřad Králíky, odbor životního prostředí. Stavba je situována na pozemcích, označených jako pozemkové a stavební parcely: st. 24 (pozemky ve zjednodušené evidenci parc. č. 92, 29, 88, 96, 727/1 - parcela původ přídělový plán nebo jiný podklad), 95/1, 128/1 (pozemek v ZE parc. č. 128/1 - parcela původ přídělový plán nebo jiný podklad), 134/5, 194/1 (pozemky v ZE parc. č. 284, 243, 231, 198, 194/1 - parcela původ přídělový plán nebo jiný podklad), 309 (pozemek v ZE parc. č. 285 - parcela původ přídělový plán nebo jiný podklad), 314 (pozemky v ZE parc. č. 314, 345 - parcela původ přídělový plán nebo jiný podklad), 319/1, 340 (pozemky v ZE parc. č. 340, 341, 343 - parcela původ přídělový plán nebo jiný podklad), 352 (pozemky v ZE parc. č. 760, 431, 428/1, 406, 354, 339/1, 463/3, 465/1, 756, 402, 374, 755/1, 371/1 - parcela původ přídělový plán nebo jiný podklad), 595/1 (pozemky v ZE parc. č. 573, 532, 533, 496, 455, 766/1 - parcela původ přídělový plán nebo jiný podklad), 595/9, 595/10, 761/1, 745/1, 745/9, 745/16, 745/15, 745/14, 745/11, 729/1, 729/11, 727/1, 741/1, 738/4 a 743/4 v k. ú. Dolní Hedeč a pozemcích pozemkové parcely č. 2072, 2056, 2071 a 2083 v k. ú. Červený Potok. Stavba technického vybavení (technologie úpravy vody – chlorovna) na pozemku p. p. č. 2072 v k. ú. Červený Potok provozně souvisí ve smyslu § 509 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s liniovou stavbou vodního díla „Vodovodní přivaděč Dolní Hedeč – Červený Potok“. Není součástí pozemku a nezapisuje se do katastru nemovitostí ve smyslu zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů. 8) Stavba vodního díla “Technická vybavenost Na Skřivánku Králíky, SO 04 – vodovod“ v k. ú. Králíky sestává z vodovodních řadů V1 na pozemcích, označených jako pozemkové parcely č. 1900/1 (pozemky v ZE, původ přídělový plán, parc. č. 1882/1, 1900), 1880/5, 2203/1 a 2203/4 v k. ú. Králíky, V2 na pozemcích označených jako pozemkové parcely č. 1900/1 (pozemky v ZE, původ přídělový plán, parc. č. 1882/1, 1900), 1900/6, 1900/14, 1900/15 a 1902/5 v k. ú. Králíky, V3 na pozemcích označených jako pozemkové parcely č. 1900/1 (pozemek v ZE, původ přídělový plán, parc. č. 1900), 447/2, 447/16, 1900/15, 1902/1, 1902/12, 1902/16 a 1902/17 v k. ú. Králíky a V4 na pozemcích označených jako pozemkové parcely č. 1900/1 (pozemky v ZE, původ přídělový plán, parc. č. 1882/1, 1900) a 1900/15 v k. ú. Králíky. Vodovodní řady V1, V2, V3 a V4 jsou provedeny z trub PVC DN 100 v celkové délce 1 070 m. Stavba je užívána na základě kolaudačního souhlasu pro stavbu “Technická vybavenost Na Skřivánku Králíky“ ze dne 05.11.2009, č.j. 5805/2009/ŽP/DP/233.6/souhlas/5, který vydal Městský úřad Králíky, odbor životního prostředí. 9) Pozemky: a) Pozemek označený jako pozemková parcela č. 2072 o výměře 1131 m2 (způsob využití: jiná plocha, druh pozemku: ostatní plocha), zapsaný na LV č. 10001, pro obec Králíky a k. ú. Červený Potok u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. b) Pozemek označený jako stavební parcela č. 189 o výměře 11 m2 (druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří), na němž se nachází stavba občanského vybavení bez čp/če, zapsaný na LV č. 10001, pro obec Králíky a k. ú. Dolní Hedeč u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. c) Pozemky označené jako pozemkové parcely: č. 595/5 o výměře 228 m2 (druh pozemku: orná půda), č. 595/6 o výměře 10 m2 (druh pozemku: trvalý travní porost), č. 595/7 o výměře 279 m2 (druh pozemku: orná půda), č. 595/18 o výměře 65 m2 (druh pozemku: trvalý travní porost), č. 595/19 o výměře 5 m2 (druh pozemku: orná půda), č. 595/20 o výměře 2 m2 (druh pozemku: trvalý travní porost), zapsané na LV č. 10001, pro obec Králíky a k. ú. Dolní Hedeč u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. d) Pozemek označený jako stavební parcela č. 1653 o výměře 27 m2 (druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří), zapsaný na LV č. 10001, pro obec a k. ú. Králíky u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Na pozemku st. p. č. 1653 stojí stavba bez čp/če technického vybavení (vodojem), zapsaná na LV č. 1778, pro obec a k. ú. Králíky, u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Tato stavba je ve vlastnictví právnické osoby – společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., není předmětem vnesení nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. e) Pozemek označený jako pozemková parcela č. 3754 o výměře 497 m2 (druh pozemku: trvalý travní porost), zapsaný na LV č. 10001, pro obec a k. ú. Králíky u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. f) Pozemek označený jako pozemková parcela č. 3025 o výměře 3607 m2 (druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha), zapsaný na LV č. 10001, pro obec a k. ú. Králíky u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Osm výše uvedených dílčích částí vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Králíky a okolí spolu s uvedenými pozemky tvoří jednotný funkční celek. Zastupitelstvo města Králíky schvaluje výše uvedený nepeněžitý vklad v ceně 74.341.000 Kč (slovy: Sedmdesátčtyřimilionytřistačtyřicetjedentisíc korun českých), který byl oceněn na základě znaleckého posudku č. 014-1556/2017 ze dne 20.09.2017, vypracovaného Ing. Václavem Nádvorníkem z Vysokého Mýta. Ano-
2017-12-11 18:14:05ZM/2017/09/131: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej volné bytové jednotky ve IV. nadzemním podlaží bytového domu čp. 658 v k. ú. Králíky č. 658/28 o velikosti 32,10 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku st. p. č. 770/1 – zastavěné plochy a nádvoří v k. ú. Králíky ve výši 157/10000 paní SKRYTO Pecháčkové, SKRYTO bytem SKRYTO 561 69 Králíky, SKRYTO.Ano-
2017-12-11 18:15:23ZM/2017/09/132: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej volné bytové jednotky ve IV. nadzemním podlaží bytového domu čp. 658 v k. ú. Králíky č. 658/36 o velikosti 32,00 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku st. p. č. 770/1 – zastavěné plochy a nádvoří v k. ú. Králíky ve výši 156/10000 panu SKRYTO Vondruškovi, SKRYTO bytem SKRYTO 561 69 Králíky, SKRYTO.Ano-
2017-12-11 18:17:39ZM/2017/09/133: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej volné bytové jednotky ve IV. nadzemním podlaží bytového domu čp. 658 v k. ú. Králíky č. 658/39 o velikosti 34,70 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku st. p. č. 770/1 – zastavěné plochy a nádvoří v k. ú. Králíky ve výši 169/10000 panu SKRYTO Vondruškovi, SKRYTO bytem SKRYTO 561 69 Králíky, SKRYTO.Ano-
2017-12-11 18:18:30ZM/2017/09/134: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemku st. p. č. 116 – zastavěné plochy a nádvoří, zbořeniště, o výměře 295 m2 v k. ú. Dolní Hedeč panu SKRYTO Eliášovi, SKRYTO bytem SKRYTO, 500 02 Hradec Králové, SKRYTO.Ano-
2017-12-11 18:19:39ZM/2017/09/135: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemku p. p. č. 3530 – orné půdy o výměře 878 m2 v k. ú. Králíky manželům SKRYTO Ďurišovým, SKRYTO, oba bytem SKRYTO 561 69 Králíky, SKRYTO.Ano-
2017-12-11 18:21:00ZM/2017/09/136: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemku st. p. č. 189 – zastavěné plochy a nádvoří, zbořeniště, o výměře 187 m2 v k. ú. Horní Lipka manželům SKRYTO Sialini, SKRYTO bytem SKRYTO 639 00 Brno, a SKRYTO Sialini, SKRYTO bytem SKRYTO 621 00 Brno, SKRYTO. Ano-
2017-12-11 18:21:57ZM/2017/09/137: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemku p. p. č. 3157 – trvalého travního porostu o výměře 4 004 m2 v k. ú. Králíky panu SKRYTO Skalickému, SKRYTO bytem SKRYTO 561 69 Králíky SKRYTO. Ano-
2017-12-11 18:23:07ZM/2017/09/138: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemku st. p. č. 1686 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 5 m2 v k. ú. Králíky společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, SKRYTO. Zároveň schvaluje kupní smlouvu IZ-12-2000026, Králíky, Na Skřivánku – Vd vn,Kvn,DTS,Knn v předloženém znění. Ano-
2017-12-11 18:25:04ZM/2017/09/139: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje směnu pozemků p. p. č. 3511/2 – ostatní plochy o výměře 1 m2, p. p. č. 3546/2 – orné půdy o výměře 45 m2 a p. p. č. 3547/2 - ostatní plochy o výměře 123 m2 v k. ú. Králíky SKRYTO které jsou ve vlastnictví města Králíky, IČO 00279072, sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, za pozemek p. p. č. 3529/2 – ornou půdu o výměře 13 m2 v k. ú. Králíky SKRYTO který je ve vlastnictví paní SKRYTO Plankové, SKRYTO bytem SKRYTO 561 69 Králíky, s tím, že rozdíl kupních cen SKRYTO uhradí paní Planková.Ano-
2017-12-11 18:31:25ZM/2017/09/140: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 2484 – orné půdy o výměře 15 863 m2 v k. ú. Horní Lipka za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 1.908.190 Kč a ukládá záměr prodeje zveřejnit. Ano-
2017-12-11 18:35:03ZM/2017/09/141: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku st. p. č. 1150/2 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 25 m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 120 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. Ano-
2017-12-11 18:36:26ZM/2017/09/142: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje spoluvlastnického podílu ve výši ideální 1/2 na pozemku p. p. č. 959 – trvalém travním porostu o výměře 641 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit.Ano-
2017-12-11 18:38:09ZM/2017/09/143: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemků p. p. č. 3475/2 – trvalého travního porostu o výměře 48 m2, p. p. č. 3476/2 – ostatní plochy o výměře 146 m2 a st. p. č. 1198 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 21 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če – jiná stavba v k. ú. Králíky za kupní cenu u stavby ve výši znaleckého posudku, u pozemků ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 90 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit.Ano-
2017-12-11 18:39:25ZM/2017/09/144: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje části pozemku p. p. č. 3123 – trvalého travního porostu o výměře cca 4 170 m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 220 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit.Ano-
2017-12-11 18:40:21ZM/2017/09/145: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje části pozemku p. p. č. 3123 – trvalého travního porostu o výměře cca 1 280 m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 220 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit.Ano-
2017-12-11 18:41:26ZM/2017/09/146: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje části pozemku p. p. č. 705/2 – orné půdy a části pozemku p. p. č. 783/6 – ostatní plochy o celkové výměře cca 555 m2 v k. ú. Dolní Hedeč za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit.Ano-
2017-12-11 18:42:17ZM/2017/09/147: Zastupitelstvo města Králíky neschvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 557/1 – trvalého travního porostu o výměře 690 m2 v k. ú. Dolní Hedeč.Ano-
2017-12-11 18:43:32ZM/2017/09/148: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje vypořádání spoluvlastnického podílu na pozemku p. p. č. 2104 – lesním pozemku o výměře 6 360 m2 v k. ú. Prostřední Lipka mezi městem Králíky a paní SKRYTO Sojkovou, SKRYTO bytem SKRYTO 010 01 Žilina, Slovensko, a to nákupem spoluvlastnického podílu ve výši ideální 1/2 na město Králíky SKRYTO s tím, že náklady spojené s převodem uhradí město Králíky.Ano-
2017-12-11 18:45:39ZM/2017/09/149: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou místní komunikace II. třídy č. 6b v ul. V Aleji v Králíkách mezi městem Králíky a ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, a to bezúplatným převodem pozemků p. p. č. 2107/3 – ostatní plochy o výměře 2 052 m2 a p. p. č. 3731 – ostatní plochy o výměře 1 966 m2 v k. ú. Králíky na město Králíky. Zároveň Zastupitelstvo města Králíky schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu majetku č.j. UZSVM/HUO/6656/2017-HUOM v předloženém znění. Ano-
2017-12-11 18:47:21ZM/2017/09/150: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou silnice II/312 v úseku od kruhové křižovatky ve směru na Červený Potok mezi městem Králíky a Pardubickým krajem, a to bezúplatným převodem pozemků města Králíky na Pardubický kraj a bezúplatným převodem pozemků Pardubického kraje na město Králíky dle geometrického plánu č. 1696-5/2013 ze dne 08.08.2014, kterým bylo zaměřeno těleso silnice. Zároveň Zastupitelstvo města Králíky schvaluje směnnou smlouvu č. S/OM/1560/17/BP v předloženém znění. Ano-
2017-12-11 18:48:20ZM/2017/09/151: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje při prodeji pozemku p. p. č. 403/7 – trvalého travního porostu o výměře 1 586 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 207.460 Kč uplatnění tzv. „obálkové metody“. Ano-
2017-12-11 18:49:50ZM/2017/09/152: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje směnu části pozemku p. p. č. 1453/3 – ostatní plochy o výměře cca 120 m2 ve vlastnictví města Králíky za část pozemku st. p. č. 171 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře cca 7 m2 ve vlastnictví paní SKRYTO Gregorové, SKRYTO bytem SKRYTO 561 69 Králíky, vše v k. ú. Dolní Boříkovice za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 s tím, že rozdíl kupních cen uhradí paní SKRYTOGregorová. Zároveň Zastupitelstvo města Králíky schvaluje uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě v předloženém znění. Ano-
2017-12-11 18:51:25ZM/2017/09/153: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje směnu části pozemku p. p. č. 3390 – trvalého travního porostu o výměře cca 25 m2 ve vlastnictví města Králíky za část pozemku p. p. č. 3389 – trvalého travního porostu o výměře cca 25 m2 ve vlastnictví pana SKRYTO Myšky, SKRYTO bytem SKRYTO 561 69 Králíky, vše v k. ú. Dolní Boříkovice za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem s tím, že hodnota směňovaných pozemků je stejná. Zároveň Zastupitelstvo města Králíky schvaluje uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě v předloženém znění. Ano-
2017-12-11 18:53:01ZM/2017/09/154: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy sp. zn. 4829/2015 na prodej volné bytové jednotky č. 658/35 ve IV. nadzemním podlaží bytového domu čp. 658 v k. ú. Králíky spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku st. p. č. 770/1 ve výši 225/10000 paní SKRYTO Golianové, SKRYTO bytem SKRYTO 561 69 Králíky, nejpozději do 31.12.2017, a to formou dodatku ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě na jednotku v předloženém znění.Ano-
2017-12-11 18:54:09ZM/2017/09/155: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje nejzazší termín podpisu kupní smlouvy sp. zn. 4700/2016, resp. zaplacení kupní ceny za prodej pozemku p. p. č. 3132 – trvalého travního porostu o výměře 501 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice, paní SKRYTO Dařílkové, SKRYTO bytem SKRYTO 500 03 Hradec Králové, a to do 31.05.2018.Ano-
2017-12-11 19:14:22ZM/2017/09/156: ZM, v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, schvaluje pravidla rozpočtového provizoria města Králíky pro rok 2018 v tomto znění: Rozpočtové hospodaření města Králíky se v době od prvního dne rozpočtového roku 2018 do doby schválení rozpočtu města na příslušný rok řídí posledním upraveným rozpočtem předchozího roku, navíc lze v rámci rozpočtového provizoria financovat akce schválené kompetentními orgány a hradit závazky z uzavřených smluv. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.Ano-
2017-12-11 19:17:12ZM/2017/09/157: ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o projednávání přestupků v rámci výkonu přenesené působnosti pro obec Dolní Morava v předloženém znění.Ano-
2017-12-11 19:17:46ZM/2017/09/158: ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o projednávání přestupků v rámci výkonu přenesené působnosti pro obec Lichkov v předloženém znění.Ano-
2017-12-11 19:18:18ZM/2017/09/159: ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o projednávání přestupků v rámci výkonu přenesené působnosti pro obec Mladkov v předloženém znění.Ano-
2017-12-11 19:20:47ZM/2017/09/160: ZM schvaluje dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy pro územní obvod obce Dolní Morava v předloženém znění.Ano-
2017-12-11 19:21:18ZM/2017/09/161: ZM schvaluje dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy pro územní obvod obce Dolní Morava v předloženém znění.Ano-
2017-12-11 19:21:49ZM/2017/09/162: ZM schvaluje dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy pro územní obvod obce Lichkov v předloženém znění.Ano-
2017-12-11 19:22:22ZM/2017/09/163: ZM schvaluje dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy pro územní obvod obce Mladkov v předloženém znění.Ano-
2017-12-11 19:24:25ZM/2017/09/164: ZM schvaluje příspěvek z Fondu památkové péče na akci „výměna oken“ ve výši SKRYTO paní SKRYTO Horákové, bytem SKRYTO, 561 69 Králíky a ukládá administrátorovi Fondu památkové péče zajistit nezbytné administrativní záležitosti spojené s výplatou příspěvku.Ano-
2017-12-11 19:32:10ZM/2017/09/165: ZM schvaluje Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Králíky v předloženém znění.Ano-
2017-12-11 19:35:51ZM/2017/09/166: ZM schvaluje dotaci spolku SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Králíky ve výši 171.000 Kč na generální opravu požární stříkačky a ukládá odboru OS připravit návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.Ano-
2017-12-11 19:39:18ZM/2017/09/167: ZM schvaluje Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 10.12.2017 do 08.12.2018 a úhradě nákladů s tím spojených v požadované výši 60.630 Kč, v předloženém znění.Ano-
2017-12-11 19:42:07ZM/2017/09/168: Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o spolufinancování příspěvku na podporu sociální služby – sociální poradenství ve městě Králíky mezi městem Králíky a obcemi Červená Voda, Dolní Morava, Lichkov a Mladkov.Ano-
2017-12-11 19:48:02ZM/2017/09/169: ZM schvaluje výjimku z Pravidel financování pro osadní výbory týkající se termínu pro podání žádosti Osadního výboru Dolní Boříkovice o převod nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2018 a ukládá finančnímu odboru žádosti vyhovět. Ano-
2017-12-11 19:59:49ZM/2017/09/170: ZM ukládá kontrolnímu a finančnímu výboru provést kontrolu plnění povinností samosprávy podle zákona o obcích v případě uplatnění práva na náhradu škody vzniklé uložením pokuty rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 06. 06. 2013, Č. j.: ÚOHS-S25/2013/VZ-10503/2013/523/JDo a předložit výsledek kontroly na nejbližším zasedání ZM.Ano-
2017-12-11 20:11:16ZM/2017/09/171: ZM ukládá kontrolnímu a finančnímu výboru provést kontrolu postupu městského úřadu na úseku samostatné působnosti a rady města ve věci uložení sedimentu na p.p.č. 3046 v k. ú. Králíky a předložit výsledek kontroly na nejbližším zasedání ZM. Ano-