Hlasování Zastupitelstva města Králíky

Měsíc: 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2

Aktuální období: 12/2018

Hledaný text

zadejte alespoň 3 znaky
DatumPředmět hlasováníSchválenoPřílohy
2018-12-10 17:02:35ZM/2018/07/148: Zastupitelstvo města Králíky určuje ověřovateli zápisu jednání ze dne 10.12.2018 pana Jiřího Pauka a Ing. Ladislava Dostálka. Ano-
2018-12-10 17:04:37ZM/2018/07/149: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje program jednání dne 10.12.2018 s navrženými změnami.Ano-
2018-12-10 17:15:09ZM/2018/07/150: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 404/5 – trvalého travního porostu o výměře 724 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit.Ano-
2018-12-10 17:16:13ZM/2018/07/151: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 454/10 – trvalého travního porostu o výměře 140 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 120 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit.Ano-
2018-12-10 17:17:29ZM/2018/07/152: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemků p. p. č. 207/2 – ostatní plocha o výměře 156 m2 a p. p. č. 207/16 – ostatní plocha o výměře 136 m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 90 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit.Ano-
2018-12-10 17:18:40ZM/2018/07/153: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje části pozemku st. p. č. 152/1 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře cca 133 m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 90 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit.Ano-
2018-12-10 17:19:43ZM/2018/07/154: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku st. p. č. 502/4 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 8 m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 90 Kč/m2 + náklady spojené s převodem + DPH a ukládá záměr prodeje zveřejnit.Ano-
2018-12-10 17:20:53ZM/2018/07/155: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 1242 – trvalého travního porostu o výměře 1 527 m2 v k. ú. Dolní Lipka za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 120 Kč/m2 + náklady spojené s převodem + DPH a ukládá záměr prodeje zveřejnit.Ano-
2018-12-10 17:22:45ZM/2018/07/156: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr směny pozemků st. p. č. 72 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 180 m2, p. p. č. 369 – zahrady o výměře 61 m2 a p. p. č. 370 – trvalého travního porostu o výměře 129 m2 v k. ú. Dolní Hedeč ve vlastnictví města Králíky za pozemek p. p. č. 355 – trvalý travní porost o výměře 877 m2 v k. ú. Dolní Hedeč ve vlastnictví pana SKRYTO Vrábela, SKRYTO bytem SKRYTO 561 69 Králíky, za kupní cenu u pozemků města ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 120 Kč/m2 + náklady spojené s převodem, u pozemku pana Vrábela ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 s tím, že dojde k úhradě rozdílu kupních cen, a ukládá záměr směny zveřejnit.Ano-
2018-12-10 17:24:24ZM/2018/07/157: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje uplatnění tzv. „obálkové metody“ při prodeji pozemků st. p. č. 110 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 239 m2, p. p. č. 3234 – ostatní plochy o výměře 1 613 m2 a p. p. č. 3238/1 – ostatní plochy o výměře 210 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 375.040 Kč včetně DPH.Ano-
2018-12-10 17:25:49ZM/2018/07/158: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 3541 – orné půdy o výměře 976 m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2 + DPH s tím, že součástí kupní ceny není příslušné technické zařízení na pozemku a ukládá záměr prodeje zveřejnit na dobu 15 dnů, tj. odlišně od pravidel pro nakládání s nemovitými věcmi.Ano-
2018-12-10 17:26:57ZM/2018/07/159: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 3540 – orné půdy o výměře 976 m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2 + DPH s tím, že součástí kupní ceny není příslušné technické zařízení na pozemku a ukládá záměr prodeje zveřejnit na dobu 15 dnů, tj. odlišně od pravidel pro nakládání s nemovitými věcmi.Ano-
2018-12-10 17:28:11ZM/2018/07/160: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 3539 – orné půdy o výměře 976 m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2 + DPH s tím, že součástí kupní ceny není příslušné technické zařízení na pozemku a ukládá záměr prodeje zveřejnit na dobu 15 dnů, tj. odlišně od pravidel pro nakládání s nemovitými věcmi.Ano-
2018-12-10 17:29:18ZM/2018/07/161: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 3537 – orné půdy o výměře 976 m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2 + DPH s tím, že součástí kupní ceny není příslušné technické zařízení na pozemku a ukládá záměr prodeje zveřejnit na dobu 15 dnů, tj. odlišně od pravidel pro nakládání s nemovitými věcmi.Ano-
2018-12-10 17:30:29ZM/2018/07/162: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 3498 – orné půdy o výměře 1 056 m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2 + DPH s tím, že součástí kupní ceny není příslušné technické zařízení na pozemku a ukládá záměr prodeje zveřejnit na dobu 15 dnů, tj. odlišně od pravidel pro nakládání s nemovitými věcmi.Ano-
2018-12-10 17:31:36ZM/2018/07/163: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 3532 – orné půdy o výměře 952 m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2 + DPH s tím, že součástí kupní ceny není příslušné technické zařízení na pozemku a ukládá záměr prodeje zveřejnit na dobu 15 dnů, tj. odlišně od pravidel pro nakládání s nemovitými věcmi.Ano-
2018-12-10 17:33:31ZM/2018/07/164: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodloužení termínu k podpisu kupní smlouvy, resp. zaplacení kupní ceny za prodej pozemku p. p. č. 2484 – orné půdy o výměře 15 863 m2 v k. ú. Horní Lipka, se společností KWEKU Holding, a. s., IČO 06457509, sídlem Polepská 351, 280 02 Kolín IV, a to nejpozději do 31.12.2018. Ano-
2018-12-10 17:34:51ZM/2018/07/165: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prominutí dluhu povinné SKRYTO Kalouskové, SKRYTO, 787 01 Šumperk, SKRYTO, který jí vznikl v souvislosti s neplacením nájemného za užívání bytu, a to na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 34 INS 17326/2011-B-18, kterým byla povinná osvobozena od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Ano-
2018-12-10 17:38:22ZM/2018/07/166: ZM schvaluje Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 9.12.2018 do 14.12.2019 a úhradě nákladů s tím spojených v požadované výši 72.807 Kč mezi městem Králíky a Pardubickým krajem, v předloženém znění.Ano-
2018-12-10 17:43:10ZM/2018/07/167: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje pana Antonína Vyšohlída určeným zastupitelem pro projednávání Změny č. 1 Územního plánu Králíky.Ano-
2018-12-10 17:45:47ZM/2018/07/168: ZM, v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, schvaluje pravidla rozpočtového provizoria města Králíky pro rok 2019 v tomto znění: Rozpočtové hospodaření města Králíky se v době od prvního dne rozpočtového roku 2019 do doby schválení rozpočtu města na příslušný rok řídí posledním upraveným rozpočtem předchozího roku, navíc lze v rámci rozpočtového provizoria financovat akce schválené kompetentními orgány a hradit závazky z uzavřených smluv. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.Ano-
2018-12-10 17:48:15ZM/2018/07/169: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 63.000 Kč mezi městem Králíky a panem SKRYTO Dominikusem , bytem SKRYTO, 639 00 BrnoSKRYTOAno-
2018-12-10 17:50:26ZM/2018/07/170: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 39.675 Kč mezi městem Králíky a Sdružením obcí Orlicko sídlem Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk na akci „Restaurování Monseova kříže na Horní Hedeči“ zastoupené předsedou SKRYTO Fialou.Ano-
2018-12-10 17:54:42ZM/2018/07/171: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje příspěvek z Fondu památkové péče pro rok 2018 na akci „obnova střešní krytiny“ manželům SKRYTO Tuan a SKRYTO Tuyet, bytem SKRYTO, 562 01 Ústí nad Orlicí SKRYTO. Ano-
2018-12-10 17:55:29ZM/2018/07/172: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje příspěvek z Fondu památkové péče pro rok 2018 na akci „obnova střešní krytiny“ manželům SKRYTO Langrovým, bytem SKRYTO, 561 69 Králíky SKRYTO.Ano-
2018-12-10 17:56:19ZM/2018/07/173: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje příspěvek z Fondu památkové péče pro rok 2018 na akci „výměna vchodových dveří“ panu SKRYTO Kudynovi, bytem SKRYTO, 561 69 Králíky SKRYTO. Ano-
2018-12-10 17:57:04ZM/2018/07/174: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje příspěvek z Fondu památkové péče pro rok 2018 na akci „výměna oken“ paní SKRYTO Pechanové, bytem SKRYTO, 561 69 Králíky SKRYTO. Ano-
2018-12-10 17:57:43ZM/2018/07/175: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje příspěvek z Fondu památkové péče pro rok 2018 na akci „výměna oken“ paní SKRYTO Kárníkové, bytem SKRYTO, 561 69 Králíky SKRYTO. Ano-
2018-12-10 17:58:23ZM/2018/07/176: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje příspěvek z Fondu památkové péče pro rok 2018 na akci „výměna oken“ panu SKRYTO Muchovi, bytem SKRYTO, 561 69 Králíky SKRYTO. Ano-
2018-12-10 17:59:05ZM/2018/07/177: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje příspěvek z Fondu památkové péče pro rok 2018 na akci „výměna oken“ panu SKRYTO Pospíšilovi, bytem SKRYTO, 561 69 Králíky SKRYTO. Ano-
2018-12-10 17:59:48ZM/2018/07/178: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje příspěvek z Fondu památkové péče pro rok 2018 na akci „výměna výkladců“ paní SKRYTO Rakašové, bytem SKRYTO, 561 69 Králíky SKRYTO. Ano-
2018-12-10 18:00:32ZM/2018/07/179: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje příspěvek z Fondu památkové péče pro rok 2018 na akci „rekonstrukce střešního pláště“ panu SKRYTO Bakovi, bytem SKRYTO, 149 00 Praha SKRYTO. Ano-
2018-12-10 18:01:11ZM/2018/07/180: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje příspěvek z Fondu památkové péče pro rok 2018 na akci „výměna oken“ panu SKRYTO Klikovi, bytem SKRYTO, 561 69 Králíky SKRYTO. Ano-
2018-12-10 18:01:52ZM/2018/07/181: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje příspěvek z Fondu památkové péče pro rok 2018 na akci „osazení dřevěného plotu“ paní SKRYTO Ptáčkové, bytem SKRYTO, 561 69 Králíky SKRYTO. Ano-
2018-12-10 18:04:10ZM/2018/07/182: Zastupitelstvo města Králíky neschvaluje příspěvek z Fondu památkové péče pro rok 2018 na akci „výměna oken“ panu SKRYTO Klimešovi, bytem SKRYTO, 561 69 Králíky z důvodu formálních nedostatků žádosti.Ano-
2018-12-10 18:05:11ZM/2018/07/183: Zastupitelstvo města Králíky neschvaluje příspěvek z Fondu památkové péče pro rok 2018 na akci „oprava okapů“ panu SKRYTO Čumovi, bytem SKRYTO, 561 69 Králíky z důvodu formálních nedostatků žádosti.Ano-
2018-12-10 18:07:46ZM/2018/07/184: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje aktualizaci „Programu regenerace MPZ Králíky pro rok 2019“.Ano-
2018-12-10 18:48:45ZM/2018/07/185: ZM stanovuje dle § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a dále podle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění NV 202/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019 měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva takto • člen rady 3.616 Kč • předseda výboru nebo komise 1.808 Kč • člen výboru nebo komise 1.507 Kč • člen zastupitelstva bez dalších funkcí 904 Kč s tím, že v případě souběhu výkonu několika funkcí bude neuvolněnému členu zastupitelstva města poskytnuta měsíční odměna podle funkce, za kterou lze poskytnout nejvyšší odměnu. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva města bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn ve vykonávání jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. Ne-
2018-12-10 18:51:19ZM/2018/07/186: ZM stanovuje dle § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a dále podle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění NV 202/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019 měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva takto • člen rady 5.062 Kč • předseda výboru nebo komise 2.531 Kč • člen výboru nebo komise 2.109 Kč • člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1.266 Kč s tím, že v případě souběhu výkonu několika funkcí bude neuvolněnému členu zastupitelstva města poskytnuta měsíční odměna podle funkce, za kterou lze poskytnout nejvyšší odměnu. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva města bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn ve vykonávání jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. Ano-
2018-12-10 18:57:35ZM/2018/07/187: ZM stanovuje dle § 74 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, s účinností od 01.01.2019 navýšení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří jsou pověřeni k výkonu občanských obřadů, a to o částku 300 Kč za den, ve kterém se obřad konal, resp. 500 Kč za den, pokud se svatební obřad konal mimo stanovenou obřadní místnost, nejvýše však do výše maximální odměny stanovenou právním předpisem.Ano-
2018-12-10 19:00:18ZM/2018/07/188: ZM stanovuje dle § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, peněžitá plnění za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů takto: - předseda komise RM 300 Kč za každé jednání, kterého se dle prezenční listiny zúčastní, - člen výboru ZM nebo komise RM 200 Kč za každé jednání, kterého se dle prezenční listiny zúčastní, - člen přestupkové komise (zvláštního orgánu města) 100 Kč/hod. jednání, kterého se dle prezenční listiny účastní, za podmínky, že dotyčná osoba není zároveň zaměstnancem města. Ano-
2018-12-10 19:07:02ZM/2018/07/189: Zastupitelstvo města Králíky volí předsedou finančního výboru pana Mgr. Martina Hejkrlíka.Ano-
2018-12-10 19:08:34ZM/2018/07/190: Zastupitelstvo města Králíky volí za členy finančního výboru paní Janu Ponocnou a pana Ing. Karla Málka.Ano-
2018-12-10 19:13:02ZM/2018/07/191: Zastupitelstvo města Králíky volí za členy kontrolního výboru paní Annu Kubíčkovou, pana Bc. Jana Halbrštáta, pana Ing. Romana Kosuka a pana Ing. Martina Mőllera.Ano-