Hlasování Zastupitelstva města Králíky

Měsíc: 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2

Aktuální období: 2/2018

Hledaný text

zadejte alespoň 3 znaky
DatumPředmět hlasováníSchválenoPřílohy
2018-02-19 17:02:43ZM/2018/01/001: ZM schvaluje ověřovateli dnešního zápisu jednání Mgr. Karla Hlavu a Ing. Václava Kubína.Ano-
2018-02-19 17:03:28ZM/2018/01/002: ZM schvaluje program jednání ZM č. 01.Ano-
2018-02-19 17:14:35ZM/2018/01/003: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemku st. p. č. 1150/2 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 25 m2 v k. ú. Králíky manželům SKRYTO Mácovým, SKRYTO oba bytem SKRYTO 561 69 Králíky, SKRYTO. Ano-
2018-02-19 17:16:33ZM/2018/01/004: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje při prodeji pozemku p. p. č. 2484 – orné půdy o výměře 15 863 m2 v k. ú. Horní Lipka za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 1.908.190 Kč uplatnění tzv. „obálkové metody“. Ano-
2018-02-19 17:17:44ZM/2018/01/005: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej spoluvlastnického podílu ve výši ideální 1/2 na pozemku p. p. č. 959 – trvalém travním porostu o výměře 641 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice manželům SKRYTO Srbovým, SKRYTO oba bytem SKRYTO 109 00 Praha 10, SKRYTO.Ano-
2018-02-19 17:19:21ZM/2018/01/006: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemků p. p. č. 3475/2 – trvalého travního porostu o výměře 48 m2, p. p. č. 3476/2 – ostatní plochy o výměře 146 m2 a st. p. č. 1198 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 21 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če – jiná stavba v k. ú. Králíky společnosti VYDRUS s. r. o., IČO 15029239, sídlem Pivovarská 382, 561 69 Králíky, SKRYTO.Ano-
2018-02-19 17:20:31ZM/2018/01/007: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemku p. p. č. 3123/1 – trvalého travního porostu o výměře 4 192 m2 v k. ú. Králíky paní SKRYTO Entové, SKRYTO bytem SKRYTO 760 01 Zlín, SKRYTO.Ano-
2018-02-19 17:21:37ZM/2018/01/008: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemku p. p. č. 403/7 – trvalého travního porostu o výměře 1 586 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice panu SKRYTO Kubíčkovi, SKRYTO bytem SKRYTO 561 69 Králíky, SKRYTO. Ano-
2018-02-19 17:22:58ZM/2018/01/009: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemků p. p. č. 428/6 – trvalého travního porostu o výměře 263 m2 a p. p. č. 430/3 – trvalého travního porostu o výměře 300 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice manželům SKRYTO Pechovým, SKRYTO oba bytem SKRYTO 787 01 Šumperk, SKRYTO. Ano-
2018-02-19 17:26:03ZM/2018/01/010: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemku p. p. č. 353 – zahrady o výměře 277 m2 a st. p. č. 305/1 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 551 m2, jejíž součástí je stavba občanské vybavenosti čp. 359 vše v k. ú. Králíky společnosti Konta-V s. r. o., IČO 02502968, sídlem Tovární 394, 561 69 Králíky, SKRYTO. Ano-
2018-02-19 17:27:34ZM/2018/01/011: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje směnu pozemku p. p. č. 3027 – trvalého travního porostu o výměře 672 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice, který je ve vlastnictví města Králíky, IČO 00279072, sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, za pozemek p. p. č. 1382/4 – trvalý travní porost o stejné výměře v k. ú. Dolní Boříkovice, který je ve vlastnictví pana SKRYTO Tutka, SKRYTO bytem SKRYTO 561 69 Králíky, SKRYTO s tím, že hodnota směňovaných pozemků je stejná.Ano-
2018-02-19 17:28:54ZM/2018/01/012: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 3523 – orné půdy o výměře 1 169 m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2 s bonifikací ve výši 100 Kč/m2 po uvedení stavby rodinného domu do užívání a přihlášení stavebníka rodinného domu k trvalému pobytu nejpozději do 4 let od podpisu kupní smlouvy s tím, že součástí kupní ceny není příslušné technické zařízení na pozemku a ukládá záměr prodeje zveřejnit na dobu 15 dnů, tj. odlišně od pravidel pro nakládání s nemovitými věcmi.Ano-
2018-02-19 17:30:10ZM/2018/01/013: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 3500 – orné půdy o výměře 1 185 m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2 s bonifikací ve výši 100 Kč/m2 po uvedení stavby rodinného domu do užívání a přihlášení stavebníka rodinného domu k trvalému pobytu nejpozději do 4 let od podpisu kupní smlouvy s tím, že součástí kupní ceny není příslušné technické zařízení na pozemku a ukládá záměr prodeje zveřejnit na dobu 15 dnů, tj. odlišně od pravidel pro nakládání s nemovitými věcmi.Ano-
2018-02-19 17:31:10ZM/2018/01/014: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 2457 – trvalého travního porostu o výměře 1 898 m2 v k. ú. Horní Lipka za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 236.630 Kč, zároveň schvaluje při prodeji uplatnění tzv. „obálkové metody“ a ukládá záměr prodeje zveřejnit. Ano-
2018-02-19 17:32:10ZM/2018/01/015: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku st. p. č. 140/1 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 145 m2 v k. ú. Horní Lipka za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 120 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. Ano-
2018-02-19 17:33:06ZM/2018/01/016: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 2423 – trvalého travního porostu o výměře 2 295 m2 v k. ú. Horní Lipka za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 120 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. Ano-
2018-02-19 17:34:40ZM/2018/01/017: Zastupitelstvo města Králíky ruší usnesení č. ZM/2017/09/148 ze dne 11.12.2017 a schvaluje vypořádání spoluvlastnického podílu na pozemku p. p. č. 2104 – lesním pozemku o výměře 6 360 m2 v k. ú. Prostřední Lipka mezi městem Králíky a paní SKRYTO Sojkovou, SKRYTO bytem SKRYTO 010 01 Žilina, Slovensko, a to nákupem spoluvlastnického podílu ve výši ideální 1/2 městem Králíky SKRYTO s tím, že náklady spojené s převodem uhradí město Králíky.Ano-
2018-02-19 17:45:08ZM/2018/01/018: Zastupitelstvo města Králíky v návaznosti na usnesení č. ZM/2017/09/130 ze dne 11.12.2017 projednalo a schvaluje níže uvedené dokumenty v souvislosti s vnesením nepeněžitého vkladu města do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., IČO 48173398, sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí: • zápis o vnesení předmětu nepeněžitého vkladu nemovitých věcí podle § 19 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, v předloženém znění • prohlášení o vnesení nepeněžitého vkladu – nemovitých věcí ve smyslu § 19 citovaného zákona do majetku společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., v předloženém znění • protokol o předání a převzetí nemovitých věcí – pozemků v souladu s § 19 citovaného zákona, v předloženém znění. Současně pověřuje starostku města Králíky paní Janu Ponocnou k uzavření a podepsání výše uvedených schválených listin se společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., a následně k převzetí listinných akcií. Ano-
2018-02-19 17:48:13ZM/2018/01/019: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje Pravidla pro nakládání s nemovitými věcmi ve vlastnictví města Králíky pod pořadovým číslem předpisu PP/258/P/2018 v předloženém znění.Ano-
2018-02-19 17:59:15ZM/2018/01/020: Zastupitelstvo města Králíky v návaznosti na usnesení č. ZM/2017/09/130 ze dne 11.12.2017 projednalo a schvaluje níže uvedený dokument v souvislosti s vnesením nepeněžitého vkladu města do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČ: 48173398 (dále jen „Společnost“): • Smlouvu o upsání akcií, v předloženém znění. Současně pověřuje starostku města Králíky paní Janu Ponocnou k uzavření a podepsání výše uvedené schválené listiny se společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., a následně k převzetí listinných akcií. Ano-
2018-02-19 18:28:06ZM/2018/01/021: ZM schvaluje rozpočet města Králíky pro rok 2018 takto: Celkové příjmy rozpočtu (tř. 1 až 4) ve výši 120.455.419,00 Kč Financování ve výši (tř. 8) 7.979.369,00 Kč Celkové zdroje ve výši 128.434.788,00 Kč Běžné výdaje (tř. 5) ve výši 90.529.288,00 Kč Kapitálové výdaje (tř. 6) ve výši 37.905.500,00 Kč Celkové výdaje rozpočtu ve výši 128.434.788,00 Kč. Ano-
2018-02-19 18:28:47ZM/2018/01/022: ZM schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky v tabulkové části materiálu „ Návrh rozpočtu města Králíky“.Ano-
2018-02-19 18:29:32ZM/2018/01/023: ZM schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, příspěvků, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2018 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedeny v tabulkové části tohoto rozpočtu.Ano-
2018-02-19 18:30:42ZM/2018/01/024: ZM schvaluje - Dohodu o použití prostředků ze sociálního fondu města Králíky pro rok 2018 v předloženém znění. - poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva podle vnitřního předpisu města Králíky upravujícího cestovní náhrady zaměstnancům města. - poskytování příspěvku na stravování a příspěvku na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění uvolněným členům zastupitelstva dle Dohody o použití prostředků ze sociálního fondu města Králíky. - poskytování příspěvku na stravování uvolněným členům zastupitelstva z rozpočtu města ve stejné výši, jako zaměstnancům města. Ano-
2018-02-19 18:31:45ZM/2018/01/025: ZM stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen jim stanovený objem výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu roku 2018. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách, včetně mzdových položek a včetně změn mezi položkami běžných a kapitálových výdajů a naopak, povoluje. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. je v kompetenci vedoucí finančního odboru.Ano-
2018-02-19 18:37:20ZM/2018/01/026: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Králíky na období 2018-2020 v předloženém znění.Ano-
2018-02-19 19:21:46ZM/2018/01/027: Zastupitelstvo města Králíky I. bere na vědomí podání pana Jana Králíka z 29.11.2017, neplatnost usnesení zastupitelstva města ZM/2017/09/130 z 11.12.2017 pro porušení zákona o obcích a neplatnost usnesení rady města RM/2017/49/665 z 11.12.2017 pro porušení zákona o obcích. Ne-
2018-02-19 19:42:43ZM/2018/01/028: ZM schvaluje pojmenovat prodloužení stávající ulice Slunná stráň v k. ú. Králíky stejným názvem „Slunná stráň“ a novou část směrem k ulici Ke Skalce pojmenovat názvem „Pod Skalkou“.Ano-
2018-02-19 20:01:27ZM/2018/01/029: ZM bere na vědomí zápis ze společného jednání Finančního a Kontrolního výboru města Králíky ze dne 30.01.2018 ke splnění usnesení ZM/2017/09/170 a ZM/2017/09/171.Ano-