Hlasování Zastupitelstva města Králíky

Měsíc: 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2

Aktuální období: 4/2018

Hledaný text

zadejte alespoň 3 znaky
DatumPředmět hlasováníSchválenoPřílohy
2018-04-09 17:19:19ZM/2018/02/030: ZM schvaluje ověřovateli dnešního zápisu jednání Mgr. Miroslava Berana a Ing. Karla Málka.Ano-
2018-04-09 17:21:10ZM/2018/02/031: ZM schvaluje program jednání ZM č. 02 s navrženou změnou.Ano-
2018-04-09 17:22:40ZM/2018/02/032: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemku p. p. č. 2484 – orné půdy o výměře 15 863 m2 v k. ú. Horní Lipka společnosti KWEKU Holding, a. s., IČO 06457509, sídlem Polepská 351, 280 02 Kolín IV, SKRYTO. Ano-
2018-04-09 17:24:11ZM/2018/02/033: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemku p. p. č. 3523 – orné půdy o výměře 1 169 m2 v k. ú. Králíky panu SKRYTO Zatloukalovi, SKRYTO, bytem SKRYTO, 561 69 Králíky, SKRYTO. Ano-
2018-04-09 17:25:33ZM/2018/02/034: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemku p. p. č. 3500 – orné půdy o výměře 1 185 m2 v k. ú. Králíky manželům SKRYTO Šponarovým, SKRYTO, oba bytem 561 61 Červená Voda SKRYTO.Ano-
2018-04-09 17:26:31ZM/2018/02/035: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemku st. p. č. 140/1 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 145 m2 v k. ú. Horní Lipka panu SKRYTO Kafkovi, SKRYTO bytem SKRYTO 779 00 Olomouc, SKRYTO. Ano-
2018-04-09 17:27:54ZM/2018/02/036: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemku p. p. č. 2423 – trvalého travního porostu o výměře 2 295 m2 v k. ú. Horní Lipka do podílového spoluvlastnictví, a to: - ideální 1/2 panu SKRYTO Kafkovi, SKRYTO bytem SKRYTO 779 00 Olomouc, SKRYTO a - ideální 1/2 panu SKRYTO Bazgerovi, SKRYTO bytem SKRYTO 779 00 Olomouc, SKRYTO. Ano-
2018-04-09 17:29:19ZM/2018/02/037: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemků p. p. č. 705/10 – orné půdy o výměře 509 m2 a p. p. č. 783/11 – ostatní plochy o výměře 81 m2 v k. ú. Dolní Hedeč manželům SKRYTO Civínovým, SKRYTO oba bytem SKRYTO 280 02 Kolín, SKRYTO.Ano-
2018-04-09 17:30:29ZM/2018/02/038: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 154/1 – trvalého travního porostu o výměře 614 m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 220 Kč/m2 + DPH + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. Ano-
2018-04-09 17:33:18ZM/2018/02/039: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje směnu pozemků p. p. č. 2107/2 – ostatní plochy o výměře 2 420 m2 včetně vstupního portálu a 2 kaplí, p. p. č. 2107/4 – ostatní plochy o výměře 382 m2, p. p. č. 3732 – ostatní plochy o výměře 2 657 m2, p. p. č. 3733 – ostatní plochy o výměře 6 976 m2, p. p. č. 3734 – ostatní plochy o výměře 19 m2 včetně kaple, p. p. č. 3735 – ostatní plochy o výměře 25 m2 včetně kaple, p. p. č. 3736 – ostatní plochy o výměře 20 m2 včetně kaple a p. p. č. 3737 – ostatní plochy o výměře 21 m2 včetně kaple vše v k. ú. Králíky a p. p. č. 711 – ostatní plochy v k. ú. Dolní Hedeč o celkové výměře 14 031 m2 ve vlastnictví Biskupství královéhradeckého, IČO 00445134, sídlem Velké náměstí 34/44, 500 03 Hradec Králové, jež jsou součástí městské památkové zóny, za pozemky p. p. č. 670 – trvalý travní porost o výměře 14 912 m2 a p. p. č. 714 – neplodnou půdu o výměře 2 554 m2 ve vlastnictví města Králíky, sídlem Velké náměstí 5, IČO 00279072, 561 69 Králíky, a to formou bezúplatného převodu, a zároveň schvaluje směnnou smlouvu sp. zn. 9009/2017/MO/VK v předloženém znění. Ano-
2018-04-09 17:35:35ZM/2018/02/040: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej volných bytových jednotek, a to: • bytové jednotky č. 583/6 o velikosti 38,6 m2 ve 2. nadzemním podlaží bytového domu čp. 583 v k. ú. Králíky spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemcích st. p. č. 729 a p. p. č. 651/27 v k. ú. Králíky ve výši 1325/10000 za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 363.207 Kč • bytové jednotky č. 583/7 o velikosti 35,9 m2 ve 2. nadzemním podlaží bytového domu čp. 583 v k. ú. Králíky spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemcích st. p. č. 729 a p. p. č. 651/27 v k. ú. Králíky ve výši 1232/10000 za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 309.349 Kč s tím, že kupující se vzdá předkupního práva podle § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ukládá záměr prodeje zveřejnit na dobu do 30.06.2018. Ano-
2018-04-09 17:36:41ZM/2018/02/041: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku st. p. č. 821 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 29 m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 130 Kč/m2 + DPH + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. Ano-
2018-04-09 17:37:56ZM/2018/02/042: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemků p. p. č. 555/2 – vodní plochy o výměře 534 m2 a p. p. č. 555/3 – ostatní plochy o výměře 342 m2 v k. ú. Dolní Hedeč za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. Ano-
2018-04-09 17:39:35ZM/2018/02/043: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr směny části pozemku p. p. č. 782/1 – ostatní plochy, která je nově označena jako p. p. č. 782/5 o výměře 94 m2 ve vlastnictví města Králíky za část pozemku p. p. č. 543/2 – trvalého travního porostu, která je nově označena jako p. p. č. 543/3 o výměře 5 m2 ve vlastnictví sourozenců Eliášových, vše v k. ú. Dolní Hedeč, kteří jsou zastoupeni panem SKRYTO Eliášem, SKRYTO bytem SKRYTO 735 64 Havířov-Prostřední Suchá, za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem s tím, že rozdíl kupních cen uhradí sourozenci Eliášovi. Zároveň ukládá záměr směny zveřejnit. Ano-
2018-04-09 17:40:41ZM/2018/02/044: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 2129 – ostatní plochy o výměře 2 396 m2 v k. ú. Prostřední Lipka za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. Ano-
2018-04-09 17:42:03ZM/2018/02/045: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje nabytí majetku formou úplatného převodu pozemku p. p. č. 24/4 – orné půdy o výměře 24 m2 v k. ú. Dolní Hedeč od podílových spoluvlastníků SKRYTO Horákových, SKRYTO oba bytem SKRYTO 561 69 Králíky, na město Králíky za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, tj. ve výši 3.200 Kč, s tím, že náklady spojené s převodem uhradí město Králíky a zároveň schvaluje kupní smlouvu sp. zn.: MUKR/3076/2018/MO/VK v předloženém znění. Ano-
2018-04-09 17:43:08ZM/2018/02/046: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prominutí dluhu povinné SKRYTO Rakašové, SKRYTO, 561 69 Králíky, SKRYTO, který povinné vznikl v souvislosti s neplacením nájemného za užívání bytu. Ano-
2018-04-09 17:44:26ZM/2018/02/047: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prominutí dluhu povinné Dany Vágnerové, nar. 24.04.1956, bytem N. Frýda 1236/3, 370 05 České Budějovice, ve výši 62.020 Kč s 15% úrokem z prodlení od 01.09.1997 do zaplacení + náklady řízení ve výši 13.424,80 Kč, který povinné vznikl v souvislosti s neplacením nájemného za užívání nebytového prostoru v čp. 310 v ul. Červenovodská v Králíkách. Ano-
2018-04-09 17:49:00ZM/2018/02/048: ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku města Králíky č. 1/2018 (PP/260/V/2018) „O nočním klidu“. Ano-
2018-04-09 18:04:42ZM/2018/02/049: ZM zastupitelstvo města schvaluje zařazení návrhů č. 11, 12, 13C a 15, předložených ve Stanovisku úřadu územního plánování k návrhu na pořízení změny v Územním plánu Králíky č.j. MUKR/4598/2018/OÚPSÚ/JKo, do procesu pořizování Změny č. 1 Územního plánu Králíky. Ano-
2018-04-09 18:05:45ZM/2018/02/050: ZM zastupitelstvo města neschvaluje zařazení návrhů č. 10, 13A, 13B a 14, předložených ve Stanovisku úřadu územního plánování k návrhu na pořízení změny v Územním plánu Králíky č.j. MUKR/4598/2018/OÚPSÚ/JKo, do procesu pořizování Změny č. 1 Územního plánu Králíky. Ano-
2018-04-09 18:58:11ZM/2018/02/051: ZM schvaluje „Pravidla pro udělování čestného občanství, cen města, pamětní medaile a jiných čestných poct“ v předloženém znění s navrženými změnami.Ano-
2018-04-09 19:16:42ZM/2018/02/052: ZM schvaluje dotaci 147.000 Kč sportovní organizaci FC Jiskra 2008, z. s., Pivovarská 171, Králíky 561 69, IČ 22677682, na činnost.Ano-
2018-04-09 19:18:45ZM/2018/02/053: ZM schvaluje dotaci 124.200 Kč sportovní organizaci FC Jiskra 2008, z. s. Pivovarská 171, Králíky 561 69, IČ 22677682, na realizaci projektu „Profesionální trenér mládeže“.Ano-
2018-04-09 19:20:21ZM/2018/02/054: ZM schvaluje dotaci 115.500 Kč sportovní organizaci TJ Jiskra Králíky, z. s., Nádražní 488, Králíky 561 69, IČ 00529699, na činnost v roce 2018“.Ano-
2018-04-09 19:36:34ZM/2018/02/055: Zastupitelstvo města schvaluje Strategický plán rozvoje města Králíky pro období 2018–2026 včetně Akčního plánu pro období 2018–2019 v předloženém znění s navrženou změnou.Ano-
2018-04-09 19:37:27ZM/2018/02/056: ZM ukládá tajemníkovi městského úřadu seznámit se SPRM Králíky nové zastupitelstvo města, vzešlé z komunálních voleb v roce 2018, a to nejpozději do 30.04.2019.Ano-
2018-04-09 19:45:16ZM/2018/02/057: ZM schvaluje rozdělení příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 a finanční podíly z rozpočtu města na opravy kulturních památek dle přiloženého rozpisu.Ano-