Hlasování Zastupitelstva města Králíky

Měsíc: 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2

Aktuální období: 6/2018

Hledaný text

zadejte alespoň 3 znaky
DatumPředmět hlasováníSchválenoPřílohy
2018-06-11 17:04:36ZM/2018/03/058: ZM schvaluje ověřovateli dnešního zápisu jednání Ing. Václava Kubína a Mgr. Dušana Krabce.Ano-
2018-06-11 17:06:26ZM/2018/03/059: ZM schvaluje program jednání ZM č. 03 s navrženou změnou.Ano-
2018-06-11 17:26:38ZM/2018/03/060: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemku p. p. č. 2457 – trvalého travního porostu o výměře 1 898 m2 v k. ú. Horní Lipka manželům SKRYTO Hladíkovým, SKRYTO oba bytem SKRYTO 570 01 Litomyšl, SKRYTO. Ano-
2018-06-11 17:27:48ZM/2018/03/061: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemku p. p. č. 2129 – ostatní plochy o výměře 2 396 m2 v k. ú. Prostřední Lipka manželům SKRYTO Duškovi a SKRYTO Duškové Bubnové, SKRYTO oba bytem SKRYTO 564 01 Žamberk, SKRYTO. Ano-
2018-06-11 17:28:58ZM/2018/03/062: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemku st. p. č. 821 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 29 m2 v k. ú. Králíky manželům SKRYTO Mikuleckým, SKRYTO bytem SKRYTO 561 69 Králíky, SKRYTO. Ano-
2018-06-11 17:30:24ZM/2018/03/063: Zastupitelstvo města Králíky ruší usnesení č. ZM/2017/07/094 ze dne 18.09.2017 a schvaluje nový záměr prodeje pozemku p. p. č. 2485 – trvalého travního porostu o výměře 3 314 m2 v k. ú. Horní Lipka za minimální kupní cenu ve výši 428.025 Kč + DPH, zároveň schvaluje při prodeji uplatnění tzv. „obálkové metody“ a ukládá záměr prodeje zveřejnit. Ano-
2018-06-11 17:32:07ZM/2018/03/064: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje směnu pozemku p. p. č. 782/5 – ostatní plochy o výměře 94 m2 v k. ú. Dolní Hedeč ve vlastnictví města Králíky za pozemek p. p. č. 543/3 – trvalý travní porost o výměře 5 m2 v k. ú. Dolní Hedeč ve spoluvlastnictví sourozenců pana SKRYTO Eliáše, SKRYTO bytem SKRYTO 735 64 Havířov-Prostřední Suchá, paní SKRYTO Kubatové, SKRYTO bytem SKRYTO 735 14 Orlová, a pana SKRYTO Eliáše, SKRYTO bytem SKRYTO 500 02 Hradec Králové-Pražské Předměstí, s tím, že rozdíl kupních cen SKRYTO uhradí sourozenci Eliášovi a paní Kubatová. Ano-
2018-06-11 17:33:15ZM/2018/03/065: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 3499 – orné půdy o výměře 1 185 m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2 + DPH s tím, že součástí kupní ceny není příslušné technické zařízení na pozemku a ukládá záměr prodeje zveřejnit na dobu 15 dnů, tj. odlišně od pravidel pro nakládání s nemovitými věcmi.Ano-
2018-06-11 17:34:19ZM/2018/03/066: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 3545 – orné půdy o výměře 1 100 m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2 + DPH s tím, že součástí kupní ceny není příslušné technické zařízení na pozemku a ukládá záměr prodeje zveřejnit na dobu 15 dnů, tj. odlišně od pravidel pro nakládání s nemovitými věcmi.Ano-
2018-06-11 17:35:24ZM/2018/03/067: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 3533 – orné půdy o výměře 906 m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2 + DPH s tím, že součástí kupní ceny není příslušné technické zařízení na pozemku a ukládá záměr prodeje zveřejnit na dobu 15 dnů, tj. odlišně od pravidel pro nakládání s nemovitými věcmi.Ano-
2018-06-11 17:36:27ZM/2018/03/068: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 3544 – orné půdy o výměře 1 127 m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2 + DPH s tím, že součástí kupní ceny není příslušné technické zařízení na pozemku a ukládá záměr prodeje zveřejnit na dobu 15 dnů, tj. odlišně od pravidel pro nakládání s nemovitými věcmi.Ano-
2018-06-11 17:37:49ZM/2018/03/069: Zastupitelstvo města Králíky v návaznosti na usnesení č. ZM/2018/02/042 ze dne 09.04.2018 schvaluje záměr prodeje pozemků p. p. č. 555/1 – ostatní plochy o výměře 22 m2 a p. p. č. 555/5 – vodní plochy o výměře 44 m2 v k. ú. Dolní Hedeč za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. Ano-
2018-06-11 17:38:48ZM/2018/03/070: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 428/4 – trvalého travního porostu o výměře 696 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit.Ano-
2018-06-11 17:40:09ZM/2018/03/071: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje spoluvlastnického podílu ve výši ideální 1/2 na pozemku p. p. č. 968/2 – trvalém travním porostu o výměře 277 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit.Ano-
2018-06-11 17:41:12ZM/2018/03/072: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje části pozemku p. p. č. 1533/1 – ostatní plochy o výměře cca 230 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit.Ano-
2018-06-11 17:43:11ZM/2018/03/073: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr směny pozemku p. p. č. 3481 – trvalého travního porostu o výměře 221 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice ve vlastnictví města Králíky za části pozemků p. p. č. 355/4 – trvalého travního porostu o výměře cca 29 m2, p. p. č. 480/1 – trvalého travního porostu o výměře cca 7 m2 a p. p. č. 3478 – trvalého travního porostu o výměře cca 72 m2 vše v k. ú. Dolní Boříkovice ve vlastnictví pana SKRYTO Dostálka, SKRYTO bytem SKRYTO 561 69 Králíky, za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 s tím, že rozdíl kupních cen uhradí pan Dostálek a náklady spojené s převodem uhradí město Králíky. Zároveň ZM ukládá záměr směny zveřejnit.Ano-
2018-06-11 17:45:39ZM/2018/03/074: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr směny pozemku p. p. č. 288/6 – ostatní plochy o výměře 43 m2, p. p. č. 288/11 – trvalého travního porostu o výměře 92 m2 a části p. p. č. 288/9 – trvalého travního porostu o výměře cca 7 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice ve vlastnictví města Králíky za části pozemků p. p. č. 288/7 – ostatní plochy, p. p. č. 288/8 – trvalého travního porostu a p. p. č. 288/10 – trvalého travního porostu o celkové výměře cca 36 m2 vše v k. ú. Dolní Boříkovice ve vlastnictví manželů SKRYTO Stránských, SKRYTO bytem SKRYTO 561 69 Králíky, za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 s tím, že rozdíl kupních cen uhradí manželé Stránští a náklady spojené s převodem uhradí město Králíky. Zároveň ZM ukládá záměr směny zveřejnit.Ano-
2018-06-11 17:47:45ZM/2018/03/075: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr směny části pozemku p. p. č. 2269 – trvalého travního porostu o výměře cca 1 799 m2 v k. ú. Prostřední Lipka ve vlastnictví města Králíky za pozemky p. p. č. 2633 – ostatní plochu o výměře 794 m2 a p. p. č. 2634 – ostatní plochu o výměře 1 005 m2 v k. ú. Horní Lipka ve vlastnictví pana Tomáše Berky, nar. 10.01.1981, bytem Prostřední Lipka 64, 561 69 Králíky, za kupní cenu ve výši znaleckého posudku s tím, že dojde k vyrovnání kupních cen, a ukládá záměr směny zveřejnit. Současně ZM podmiňuje prodej části pozemku p. p. č. 2269 v k. ú. Prostřední Lipka uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – podzemního vedení vodovodního řadu se společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., IČO 48173398, sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí. Ano-
2018-06-11 17:48:47ZM/2018/03/076: Zastupitelstvo města Králíky neschvaluje záměr prodeje pozemků st. p. č. 195/1 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 233 m2 a p. p. č. 339 – zahrady o výměře 95 m2 v k. ú. Králíky. Ano-
2018-06-11 17:49:59ZM/2018/03/077: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 3528 – orné půdy o výměře 2 088 m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2 + DPH s tím, že součástí kupní ceny není příslušné technické zařízení na pozemku a ukládá záměr prodeje zveřejnit na dobu 15 dnů, tj. odlišně od pravidel pro nakládání s nemovitými věcmi.Ano-
2018-06-11 18:12:05ZM/2018/03/078: ZM schvaluje celoroční hospodaření města Králíky a závěrečný účet města za rok 2017 včetně zprávy krajského úřadu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017 bez výhrad.Ano-
2018-06-11 18:15:58ZM/2018/03/079: ZM schvaluje účetní závěrku města Králíky za rok 2017.Ano-
2018-06-11 18:20:49ZM/2018/03/080: ZM schvaluje partnerství mezi městem Králíky a městem Solbiate Olona v Itálii a pověřuje starostku podpisem příslušných dokumentů.Ano-
2018-06-11 18:25:31ZM/2018/03/081: ZM stanovuje pro volební období 2018 – 2022 počet členů Zastupitelstva města Králíky na 15. ZM ukládá odboru vnitřních věcí oznámit/zveřejnit tyto počty nejpozději do dvou dnů po jejich stanovení na úřední desce města Králíky. Ano-
2018-06-11 18:45:06ZM/2018/03/082: ZM Králíky vydává obecně závaznou vyhlášku města Králíky č. 2/2018, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol a část společného školského obvodu mateřské školy.Ano-
2018-06-11 18:48:19ZM/2018/03/083: ZM Králíky vydává obecně závaznou vyhlášku města Králíky č. 3/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy zřízené městem Králíky.Ano-
2018-06-11 18:59:09ZM/2018/03/084: Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím individuální dotace ve výši 200.000 Kč na podporu sociální služby – sociálně terapeutické dílny na období roku 2018 Oblastní charitě Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356, Letohrad, IČO 44468920. Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Králíky a Oblastní charitou Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356, Letohrad, IČO 44468920, v předloženém znění. Ano-
2018-06-11 19:02:02ZM/2018/03/085: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje úplné znění stanov Sdružení obcí Orlicko dle návrhu stanov schváleného na jednání Valné hromady Sdružení obcí Orlicko dne 27.03.2018. Ano-
2018-06-11 20:05:22ZM/2018/03/086: ZM bere na vědomí zápisy z jednání kontrolního výboru ze dne 14.05.2018 a 21.05.2018 a vyjádření majetkového odboru k zápisu z jednání kontrolního výboru ze dne 04.09.2017.Ano-