Hlasování Zastupitelstva města Králíky

Měsíc: 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2

Aktuální období: 9/2018

Hledaný text

zadejte alespoň 3 znaky
DatumPředmět hlasováníSchválenoPřílohy
2018-09-17 17:05:00ZM/2018/05/101: ZM schvaluje ověřovateli dnešního zápisu jednání pana Antonína Vyšohlída a pana Ing. Pavla Strnada.Ano-
2018-09-17 17:05:45ZM/2018/05/102: ZM schvaluje program jednání ZM č. 05.Ano-
2018-09-17 17:42:08ZM/2018/05/103: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje Plán společných zařízení pro Komplexní pozemkovou úpravu Heřmanice u Králík v předloženém znění.Ano-
2018-09-17 17:45:23ZM/2018/05/104: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemku p. p. č. 506 – zahrady o výměře 820 m2 v k. ú. Králíky panu SKRYTO Borovičkovi, SKRYTO bytem SKRYTO 561 69 Králíky, SKRYTO.Ano-
2018-09-17 17:47:14ZM/2018/05/105: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej volné bytové jednotky č. 583/6 o velikosti 38,6 m2 ve 2. nadzemním podlaží bytového domu čp. 583 v k. ú. Králíky spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemcích st. p. č. 729 a p. p. č. 651/27 v k. ú. Králíky ve výši 1325/10000 panu SKRYTO Zbrankovi, SKRYTO bytem SKRYTO 789 85 Mohelnice SKRYTO s tím, že smluvní strany v souladu s ust. § 1125 se vzdají předkupního práva dle § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Ano-
2018-09-17 17:48:55ZM/2018/05/106: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej volné bytové jednotky č. 583/7 o velikosti 35,90 m2 ve 2. nadzemním podlaží bytového domu čp. 583 v k. ú. Králíky spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemcích st. p. č. 729 a p. p. č. 651/27 v k. ú. Králíky ve výši 1232/10000 panu SKRYTO Knápkovi, SKRYTO bytem SKRYTO 788 33 Hanušovice SKRYTO s tím, že smluvní strany v souladu s ust. § 1125 se vzdají předkupního práva dle § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Ano-
2018-09-17 17:50:02ZM/2018/05/107: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej spoluvlastnického podílu ve výši ideální 1/2 na pozemku p. p. č. 968/2 – trvalém travním porostu o výměře 277 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice manželům SKRYTO Srbovým, SKRYTO bytem SKRYTO 109 00 Praha-Horní Měcholupy, SKRYTO.Ano-
2018-09-17 17:51:29ZM/2018/05/108: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemku p. p. č. 428/4 – trvalého travního porostu o výměře 696 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice manželům SKRYTO Žiškovým, SKRYTO bytem Olšany SKRYTO, PSČ 789 62, SKRYTO.Ano-
2018-09-17 17:53:13ZM/2018/05/109: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemků p. p. č. 555/1 – ostatní plochy o výměře 22 m2, p. p. č. 555/2 – vodní plochy o výměře 534 m2, p. p. č. 555/3 – ostatní plochy o výměře 342 m2 a p. p. č. 555/5 – vodní plochy o výměře 44 m2 v k. ú. Dolní Hedeč panu SKRYTO Boháčovi, SKRYTO bytem SKRYTO 561 69 Králíky, SKRYTO. Ano-
2018-09-17 17:55:16ZM/2018/05/110: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemku p. p. č. 2485 – trvalého travního porostu o výměře 3 314 m2 v k. ú. Horní Lipka panu SKRYTO Jančijukovi, SKRYTO bytem SKRYTO 779 00 Olomouc, SKRYTO. Ano-
2018-09-17 17:56:48ZM/2018/05/111: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemku p. p. č. 1533/3 – ostatní plochy o výměře 187 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice do podílového spoluvlastnictví, a to: - ideální 1/2 paní SKRYTO Nádvorníkové, SKRYTO bytem SKRYTO 500 06 Hradec Králové 6, SKRYTO a - ideální 1/2 manželům SKRYTO Srbovým, SKRYTO bytem SKRYTO 109 00 Praha-Horní Měcholupy, SKRYTO. Ano-
2018-09-17 17:58:59ZM/2018/05/112: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje směnu pozemku p. p. č. 3481 – trvalého travního porostu o výměře 221 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice ve vlastnictví města Králíky za části pozemků p. p. č. 355/4 – trvalého travního porostu o výměře cca 29 m2, p. p. č. 480/1 – trvalého travního porostu o výměře cca 7 m2 a p. p. č. 3478 – trvalého travního porostu o výměře cca 72 m2 vše v k. ú. Dolní Boříkovice ve vlastnictví pana SKRYTO Dostálka, SKRYTO bytem SKRYTO 561 69 Králíky, za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 s tím, že rozdíl kupních cen uhradí pan Dostálek a náklady spojené s převodem uhradí město Králíky. Zároveň Zastupitelstvo města Králíky schvaluje uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě v předloženém znění.Ano-
2018-09-17 18:01:26ZM/2018/05/113: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje směnu pozemků p. p. č. 288/6 – ostatní plochy o výměře 43 m2, p. p. č. 288/11 – trvalého travního porostu o výměře 92 m2 a části p. p. č. 288/9 – trvalého travního porostu o výměře cca 7 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice ve vlastnictví města Králíky za části pozemků p. p. č. 288/7 – ostatní plochy, p. p. č. 288/8 – trvalého travního porostu a p. p. č. 288/10 – trvalého travního porostu o celkové výměře cca 36 m2 vše v k. ú. Dolní Boříkovice ve vlastnictví manželů SKRYTO Stránských, SKRYTO bytem SKRYTO 561 69 Králíky, za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 s tím, že rozdíl kupních cen uhradí manželé Stránští a náklady spojené s převodem uhradí město Králíky. Zároveň Zastupitelstvo města Králíky schvaluje uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě v předloženém znění.Ano-
2018-09-17 18:03:03ZM/2018/05/114: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemků p. p. č. 1397/1 – trvalého travního porostu o výměře 45 m2 a části p. p. č. 1397/2 – trvalého travního porostu o výměře cca 38 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem. Současně Zastupitelstvo města Králíky schvaluje zřízení na předmětných pozemcích právo provedení stavby – chodníku dle § 1240 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pro stavebníka město Králíky, právo provedení stavby se zřizuje na dobu 20 let a bezúplatně, a ukládá záměr prodeje zveřejnit.Ano-
2018-09-17 18:04:33ZM/2018/05/115: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemků st. p. č. 110 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 239 m2, p. p. č. 3234 – ostatní plochy o výměře 1 613 m2 a části p. p. č. 3238 – ostatní plochy o výměře cca 189 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 120 Kč/m2 + náklady spojené s převodem + DPH, u nezastavěné části pozemku p. p. č. 3234 nejméně však ve výši 50 Kč/m2, a ukládá záměr prodeje zveřejnit.Ano-
2018-09-17 18:06:16ZM/2018/05/116: Zastupitelstvo města Králíky neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. p. č. 609 – trvalého travního porostu o výměře cca 1 000 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice.Ano-
2018-09-17 18:08:16ZM/2018/05/117: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje nákup pozemku p. p. č. 2127 – ostatní plochy o výměře 96 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice od pana SKRYTO Belka, SKRYTO bytem SKRYTO 561 69 Králíky, SKRYTO a současně schvaluje kupní smlouvu v předloženém znění.Ano-
2018-09-17 18:09:46ZM/2018/05/118: Zastupitelstvo města Králíky neschvaluje uzavření dohody o splácení dluhu mezi městem Králíky a panem SKRYTO Gregorem, SKRYTO, bytem SKRYTO, 591 01 Žďár nad Sázavou.Ano-
2018-09-17 18:26:31ZM/2018/05/119: Zastupitelstvo města Králíky bere na vědomí informaci o hospodaření města v průběhu volebního období 2014 – 2018 a o stavu finančních prostředků a vybraných závazků a pohledávek k 17.09.2018.Ano-
2018-09-17 18:55:05ZM/2018/05/120: ZM schvaluje, podle § 85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, uzavření smlouvy o úvěru do výše 25.000.000,00 Kč mezi firmou Česká spořitelna, a. s., sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 45244782 a městem Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, IČO 00279072 na financování projektu „Intenzifikace ČOV Králíky“ v předloženém znění.Ano-
2018-09-17 19:01:37ZM/2018/05/121: ZM schvaluje, podle § 85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, uzavření smlouvy o úvěru do výše 9.000.000,00 Kč mezi firmou Česká spořitelna, a. s., sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 45244782 a městem Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, IČO 00279072 na financování projektu „Rozvoj a posilování ICT Městského úřadu Králíky“ v předloženém znění.Ano-
2018-09-17 19:05:01ZM/2018/05/122: ZM schvaluje dotaci na činnost ve výši 55.500 Kč subjektu SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Králíky, Karla Čapka 316, 561 69 Králíky, IČO 61238449.Ano-
2018-09-17 19:11:56ZM/2018/05/123: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Červený Potok, Králíky, okres Ústí nad Orlicí s účinností od 01.10.2018 a vydává ji v plném znění. Ano-
2018-09-17 19:12:30ZM/2018/05/124: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Moravská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí s účinností od 01.10.2018 a vydává ji v plném znění. Ano-
2018-09-17 19:13:03ZM/2018/05/125: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Pivovarská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí s účinností od 01.10.2018 a vydává ji v plném znění. Ano-
2018-09-17 19:13:34ZM/2018/05/126: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Králíky s účinností od 01.10.2018 a vydává ji v plném znění. Ano-
2018-09-17 19:14:12ZM/2018/05/127: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní umělecká škola Králíky s účinností od 01.10.2018 a vydává ji v plném znění. Ano-
2018-09-17 19:14:50ZM/2018/05/128: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Školní jídelna Králíky s účinností od 01.10.2018 a vydává ji v plném znění. Ano-
2018-09-17 19:15:35ZM/2018/05/129: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna Králíky s účinností od 01.10.2018 a vydává ji v plném znění. Ano-
2018-09-17 19:16:15ZM/2018/05/130: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské muzeum Králíky s účinností od 01.10.2018 a vydává ji v plném znění. Ano-
2018-09-17 19:16:50ZM/2018/05/131: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Klub Na Střelnici s účinností od 01.10.2018 a vydává ji v plném znění. Ano-
2018-09-17 20:01:10ZM/2018/05/132: ZM schvaluje nabytí majetku společností Služby města Králíky s. r. o., Růžová 462, 561 69 Králíky, IČO 26007959, realizací akce: „Realizace centrálního zdroje dodávky tepla pro ZUŠ, MŠ Moravská, Základní školu Králíky s instalací KVET“.Ano-
2018-09-17 20:03:13ZM/2018/05/133: ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Králíky ve výši 84.525 Kč mezi městem Králíky a panem SKRYTO Viktorinem, SKRYTO bytem SKRYTO 562 06 Ústí nad Orlicí, vlastníkem památníku obětem I. světové války, Dolní Hedeč, v předloženém znění.Ano-
2018-09-17 20:06:19ZM/2018/05/134: Zastupitelstvo města Králíky bere na vědomí informaci společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí o vývoji kvality pitné vody v Červeném Potoce, včetně přehledu dlouhodobého vývoje.Ano-
2018-09-17 20:10:15ZM/2018/05/135: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje Smlouvu o způsobu financování příspěvku na podporu fungování sociální služby – sociálně terapeutické dílny ve městě Králíky mezi městem Králíky a obcemi Červená Voda, Mladkov, Lichkov a Dolní Morava.Ano-
2018-09-17 20:13:33ZM/2018/05/136: ZM schvaluje Pravidla financování pro osadní výbory v předloženém znění.Ano-